ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ކްރީމް ޗީޒް ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން މިއޮތީ ފަސޭހަ ގޮތެއް!
 
ޗީޒް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗެއް، މިޗީޒް ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާނެ
ކ. މާލެ |
ކްރީމް ޗީޒް
ބިގަރ ބޯލްޑަރ ބޭކިންގ.ކޮމް

ފުރަބަންދުގަ ގޭގައި ތިބޭއިރު، ކައްކަން ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ދަނޑވަޅުގައި ބޭނުންވާނީ ގޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ނުވަނަ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ލުމަށެވެ. ކައްކަން ބޭނުންކުރާ "ރެޑީ މޭޑް" ބައެއް ބާވަތްތައް ގޭގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވި ދާނެއެވެ. މިއަދު މި ހިއްސާ ކޮށްލަނީ އެގޮތެއް ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށް ލެވިދާނެ، އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ބާވަތެެކެވެ.

ކައްކަން ބަލާއިރު ޗީޒް ހުސްވެފައި ހުއްޓަސް އެކަމާ ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތެއެވެ. މިއޮތީ ގޭގައި ޗީޒް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • ¼ ޖޯޑު ފެން
  • 3 ސަމުސާ ލެމަން ޖޫސް ނުވަތަ ވިނެގަރ
  • 1 ލީޓަރު ފްރެސް މިލްކު
  • 1/3 ސަމުސާ ލޮނު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ¼ ޖޯޑު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލެމަން ޖޫސް ނުވަތަ ވިނެގަރ އަޅައިގެން ގިރާލުމަށް ފަހު އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ކިރު އަޅައިގެން ކައްކާށެވެ. ކިރު ކެކި މައްޗަށް އަރަން ފެށުމުން އުނދުން ނިންވާލުމަށް ފަހު، 1 މިނެޓު ވަންދެން ހަލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ކުރިން ގިރާލި ލެމަން ޖޫސް އަޅައިގެން ދޭފަތުން ހަލަމުންދާށެވެ. ހަލަމުންދާ ވަރަކަށް ގުޅަވަމުން ދާނެއެވެ.

ކިރާ ފެނާއި ވަކިވެ ގުޅަވާން ފެށުމުން ފުރާނާލާށެވެ. ފުރާނާއިރު، މަތީގައި ހުދު ފޮތިކޮޅެއް އަޅައިގެން ފުރާނާށެވެ. ގުޅަވެފައި ހުރި ކިރާއި ފެން ވަކިކޮށްލުމަށް ފަހު، އޭގެން ނެގުނު ފެން ވަކިން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފުރޭނި ކިރުގަނޑު މައްޗަށް އަނެއްކާވެސް ފެން އަޅައިގެން އޭގައި ހުރި ރަހަ ކަނޑުވާލާށެވެ.

މިގޮތަށް 15 މިނެޓް ފުރޭނީގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިކްސަރުގައި 1/3 ސަމުސާ ލޮނު އަޅައިގެން އޮމާން ވަންދެން ބްލެންޑް ކޮށްލާށެވެ. ބްލެންޑް ކޮށް ނިމުމުން މަތި ރަނގަޅަށް ބާރު ކުރެވޭ ކޮންޓެއިނަރ އަކަށް ޗީޒް އެޅުމަށް ފަހު ފްރިޖް ކޮށްލާށެވެ.

މިހާރު މިހިރީ ޗީޒް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. މި 10 ދުވަސް ވަންދެން ވެސް ބޭނުންކޮށް ލެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
12%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
68%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
2%
މޮޔަވެއްޖެ
10%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 12:44
÷ަނެެރު
ޓިި ޕަނިިރު.
raajjemv logo

All rights reserved