ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓިދާނެގޮތެއް

ގިނަ ދުވަހަށް ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓިދާނެގޮތެއް

  • ވައި ނުލިބޭގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައި ނުބެހެއްޓުން
  • އެހެން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އާ ވަކިން ބެހެއްޓުން

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2020 | ހޯމަ 21:49 | 37,750

އަލުވި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަލުވިއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ތަފާތު ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެެކެވެ. އާންމުކޮށް ފިޔާ އަލުވި ފަދަ ތަކެތި ގަންނައިރު އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްލާ ވަރަށް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ކިލޯ ކިރައިގެން ގިނަ އަދަދަކަށް ގަނެ އެތަކެތި ގޭގައި ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓައެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓާއިރު ގިނަ ދުވަހު ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓާނެ ގޮތެއް ބަލަން ޖެހެއެވެ.

ގޭގައި އަލުވި ބައްހައްޓާއިރު ރައްކައުތެރި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ބަދިގޭގެ ކަބަޑެއްގައި އަލުވި ރައްކައުކޮަށްފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓާއިރު ބޮޑު ތައްޓެއްގައި ނުވަތަ ކަރުދާސް ކޮތަޅެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ނަމަވެސް ކޮތަޅު ބަންދު ނުކޮށް އަދި ތަށީގެވެސް މަތި ނުޖަހާ ހާމައަށް ބެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ބޮޑަށް ރަނގަޅީ އެހާ ހޫނުދަގަ ނޫންތަކެއްގައި މާ ބޮޑަށް އަލި ނުވަންނަ ގޮތަށް ރައްކައު ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި ނިރު އަރާފައިވާނަމަ ނިރުތައް ނެއްޓުވުމަށްފަހު ރައްކައު ކުރުމަކީ ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެކެވެ.

އަވިދޭ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ފޮލޮރިސެންޓް ލައިޓް ހުންނަ ތަނެއްގައި އެލުވި ބަހައްޓައިފިނަމަ ތޮށިގނޑުގެ ކުލަ ފެހިކުލައަށް ފަސޭހައިން ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

ކޮންމެހެންވެސް ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ އެހެން ބާވަތްތަކާއި އެއްތަނެއްގައި އަލުވި ނުބެހެއްޓުމަށް ހަނދާންކުރަންވާނެ އެވެ.

އަލުވި ހުންނަ ގޮތަށް ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުމުންވެސް ފަސޭހައިން ހަލާކުވެގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ތޮށިމަށާ، ކޮށާފައި ހުންނަ އަލުވި ފެންތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު ފެނާއި އެކު ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓާ އަލުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނަގައިގެން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. ކައްކާފައި ހުންނަ އަލުވި 3-4 ދުވަސް ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.