ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2020 | ހުކުރު 21:15
ޗިކަން ރޯލްސް - ފަރާޓާ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް މިރޯލްސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
ޗިކަން ރޯލްސް - ފަރާޓާ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް މިރޯލްސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
ޔޫޓިއުބް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިކަން ރޯލްސް
 
ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ޑިޝްއެއް
 
ރޮށީގެ ބަދަލުގައި ފަރާޓާވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ

ކުކުޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

· 1/2 ކިލޯ ކުކުޅު

· 1 މޭޒުމަތީ ސައިސަމުސާ ތަންދޫރީ މަސާލާ

· 2 މޭޒުމަތި ސައިސަމުސާ ޔޯގަޓް

· 1 ކުޑަ ސަމްސާ އިނގުރު ޕޭސްޓް

· 1 ކުޑަ ސަމުސާ ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް

· 1 ފަޅި ލުނބޯ

· 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

· ފޮނިތޮށި

· 1/3 ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ

· ކާކުލަ (ކުޑަ އެތިކޮޅެއް)

· 1 ސައިސަމުސާ ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ

· 1/4 ސަމުސާ ރިނދޫ

ސޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

· 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޔޯގަޓް

· 2 މޭޒުމަތި ސަމުސާ މަޔޮނައިސް

· ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)

ފިޔާ ސެލެޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

· 1 ފިޔާ (ބޮޑު، ވަށްކޮށް ކޮށާފައި)

· މިންޓް ލީފް

· ކޮރިއޮންޑަރ ލީފް

ރޮށި ފިހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

· 2 ޖޯޑު ފުށް

· 2 މޭޒުމަތި ސަމުސާ ތެޔޮ

· ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ކުކުޅު، ލޮނުމެދު، އިނގުރު ޕޭސްޓް، ފޮނިތޮށި، މުގުރި މިރުސް، ކޮރިއަންޑަރ ޕައުޑަރ، ކާކުލަ، ރީނދޫ، ޔޯގަޓް، އަދި ރަހަލާވަރަށް ލޮނު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ރޯލްސްގެ ސޯސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަކި ބޯތައްޓެއްގައި ޔޯގަޓް، މަޔޮނައިސް، ލޮނު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ތައްތެއްގެ ތެރެއަށް ފިޔާ، މިންޓް ލީފް، ކޮރިއަންޑަރ ލީފް، ލޮނު، ލުބޮއެއްގެ ހަތަރުބައި ކޮށްފައި އެއްބައި އަޅާލުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ފިޔާ ސަޓަނީ އަދި ސޯސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. އެއަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކުކުޅު ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ފްރައިވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ޖޯޑެއްގެ 1/3 ފެން އެޅުމަށްފަހު މަތިޖަހައިގެން 15 މިނިޓް މަޑު ގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ.

ދެން ބޮޑު އެއް ރޮށި ދަމާލާށެވެ. ރޮށި ފިހޭއިރު ދެ ފުށުގައި ތެޔޮ ހާކަމުން ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން އޭގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ކުކުޅުކޮޅު ރޮށީގެ ދިގަށް އަޅާލާށެވެ. އޭގެމައްޗަށް ތައްޔާރުކުރި ސޯސް، ފިޔާ ސެލަޑްކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ރޮށި އޮޅާލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ޗިކަން ރޯލްސް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް