ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 03:49
ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕްރޮމޯޝަން ނިންމާލައިފި
ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕްރޮމޯޝަން ނިންމާލައިފި
ޓްވިޓަރ
އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން
ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި
 
މިޕްރޮމޯޝަންއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވޭ

ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

 

ސަލްސާ ރޯޔަލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަނައަށް ވަނައަށް ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްދީފައިވާއިރު އެއްވަނަ އިނާމްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 1 ކޮޓަރީގެ ފުލީ ފާނިޝްޑް އެޕާރޓްމެންޓްގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވިފައިވަނީ، އާދަމް ނަސީޙް، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ތ.ވިލުފުށި އެވެ.

 

ދެެ  ވަނައަށް ޒުމް މޮޓޯސްގެ ފަރާތުންވެސް ޕާސައިކަލެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ނާދިރާ އިބްރާހިމް، ޒަމާނީހައުސް/މ.މުލައް އެވެ. އަދި 3 ވަނައަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ޑްރައިޕާސް ނެޕީ ސަޕްލައި ލިބިފައިވަނީ ހޫދް އިބްރާހިމް ފަޒީލް، ވަނޮޅު/ކ.މާލެ، އެވެ.

 

 

ޑްރައިޕާސް މެގަ ޕްރޮމޯޝަންއަކީ އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑް އިން އޮކްޓޯބަރ 2016  އިން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ 01 ފެބްރުއަރީ 2017ގެ ނިޔަލަށް ހިންގި ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮމޯޝަންއެކެވެ. 

 

 

މިޕްރޮމޯޝަންއަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ރާވާ ހިންގުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުންޏެވެ.  

 

 

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގް އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް އިމްޕޯޓްކޮށް ވިއްކަމުންދާ ތަނަކަށްވާއިރު ޑްރައިޕާސް ނެޕީ، އެންފާކިޑް، މިލްގްރޯ ކިރު، ޓީސިޕްސް ސައިފަތުގެ ބާވަތްތަށް، މެލިބަން ބިސްކޯދު ރޭންޖް، ބޭޑްލެބް ކޮސްމެޓިކް ރޭންޖްގެ ޕްރޮޑަކްޓް، ޓީމާ ޖޫސް، ކުއިޒީން ކޭކް އަދި މި އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓް ތައް ހިމެނެ އެވެ.

 

 

އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގްގެ ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓް ކަމަށްވާ ޖީޓީ ސްނެޕް/ ސޯސަންމަގު އިން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑީންގްއިން ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކާ މުދާތައް ރީޓެއިލްކޮށް ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް