ހޮނިހިރު 05 ޑިސެންބަރު 2020
09 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
މިންވަރަށް އީމާންވުން

ލިބޭ މިންވަރަށް ރުހި ގަބޫލު ވުން

  • ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމަކީ އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން
  • ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަޤީރުންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރި

ކ. މާލެ | 28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 00:30 | 5,649

މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ކުރަނީ - ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ނަމާދު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރި ވާން ޖެހޭ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ލިބޭ މިންވަރަށް ރުހި ގަބޫލުވުމަކީ ތަނަވަސްކަމުގެ ހާލުގައި ވިޔަސް އަދި ދަތި ހާލުގައި ވިޔަސް އިންސާނާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ﷲ ގެ ހުކުމްފުޅަށް ނުވަތަ ﷲގެ މިންވަރުފުޅަށް އެމީހަކު އީމާންވުމެވެ. އަދި އެއީ ﷲގެ މިންވަރުފުޅުކަން ރުހި ގަބޫލުކުރުމެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރިޒުޤަކީ ވެސް އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބައްސަވާފައިވާ ފަދައިން ބައްސަވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ އާޔަތެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ. " ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެއުރެންގެ މެދުގައި، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ބެއްސެވީ ތިމަން ﷲއެވެ."

މި އާޔަތުގެ މާނައިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގިގެން މިދަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް މިވަނީ އިންސާނުންގެ މެދުގައި ބައްސަވާފައި ކަމެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ގިނައިން ދެއްވަން އެދިވޮޑިގެންވާ ފަރާތަކަށް ގިނައިން ދެއްވާކަމެވެ. އަދި މަދުން ދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަކަށް މަދުންވެސް ދެއްވާ ކަމެވެ. ރަސޫލުއްލާޙި ސައްލައްﷲ އަލައިޙި ވަސައްލަމުގެ ހަދީޘް ފުޅަކަށް ބަލާއިރުގައި އެކަލޭނގެފާނު ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވަނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ރިޒުޤު ބައްސަވާފައިވާ ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި އަޚުލާގުވެސް ވަނީ ބައްސަވާފައެވެ.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާންގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ލޯބިވޮޑިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދެއްވައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އީމާންކަން އެކަލާނގެ ލޯބިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް މެނުވީ ނުދެއްވައެވެ. މުއްސަނދިން ސުވަރުގެ ވެއްދުމުގައި 500 އަހަރު ކުރިން ފަޤީރުން ސުވަރުގެ ވެއްދެވޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ހަދީޘްފުޅަށް ބަލާލުމުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދާ އެއްޗަކީ ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމަކީ އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ނޫންކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމަކީ އެއީ ﷲ އަށް އީމާން ނުވާ ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ވެސް ލިބިދާނެ އެއްޗެއް ކަމެވެ. އަދި އެއީ މުސްލިމުންނަށް ވެސް ލިބިދާނެ އެއްޗެއް ކަމެވެ.

މިހަދީޘުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ އެންމެ މުހިއްމު ފިލާވަޅަކީ މުއްސަނދިންނަށްވުރެ ކުރިން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފަޤީރުން 500 އަހަރު ކުރިން ސުވަރުގެ ވައްދަވާ ކަމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރުހިގަބޫލުވާންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި މުއްސަނދިންނަށްވުރެ މިތަނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ފަޤީރުންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިއެވެ. ލިބޭ މިންވަރަށް އީމާންވެހުރެ ޤަބޫލުވާ މީހާ، ހަރާމްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުހޯދާ އޭނަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް އަރައިނުގަންނާނެއެވެ.

މިސާލަކަށް ރިޝްވަތެއްގައި އަތެއް ނުލާނެއެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ނުވިއްކާނެއެވެ. އަދި ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލެއް ހިންގައިގެން ލާރިއެއް ނުހޯދާނެއެވެ. އަދި އެނޫންވެސް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހަރާމްކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް މަގަކުން ނުވަތަ ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ފައިސާއެއް އޭނާ ނުހޯދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ލިބޭ މިންވަރަށް ރުހި ގަބޫލުވާން ވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.