ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 17:33
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު
ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު
މިހާރު
މައުމޫނުުުުގެ ތަފާތު ޓްވީޓެއް!
"އަމިއްލަ ނަން ކިއުމުގެ ހުއްދަ އެބައޮތްތޯ" މައުމޫނު ސުވާލުކުރައްވައިފި
އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ޓްވީޓާ މެދުވެރިކުރައްވައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވަމުން
ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުން ނަންގަވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެކި އެކި ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ޓްވިޓާ މެދުވެރުކުރައްވައި އެމަނިކުފަނު ތަފާތު ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

ބޭސް ފަރުވާއަކަށް މިވަގުތު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ފުރަތަމަ ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކީ "އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަން ކިޔުމުގެ ހުއްދަ އޮތްތޯ" އެވެ.

 

އޭގެ ފަހުން "އަޅުގަނޑަކީ މުސްލިމެއް ކަމާއި ދިވެއްސެއްކަމާއި، އަދި އަމިއްލަ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނުމުގެ ހުއްދަ އެބައޮތްތޯ" އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

 

މި ސުވާލުތައް ކުރައްވާފައިވަނީ، "އެއްވެސް ކުށަކަށް އަރައިގަންނަން ބޭނުން ނުވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

 

އެމަނިކުފާނުގެ މި ޓްވީޓާ އެކު ސޯޝަލް މިޑިއާގައި އެކި މީހުން އެ ޓްވީޓް ޝެއާކޮށް ރިޓްވީޓް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނު ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަވެފައި އޮންނަނީ ވަރަށް ސީރިއަސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެެވެ. ނަމަވެސް، ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ "ސާކަސްޓިކް" ބައެއް ވާހަކަފުޅުތައް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެމުން އެކަކު ބުނެފައި ވަނީ، ތިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ނޫ ޔުނިފޯމުގައި ތިބި މީހުންނާއި، ކޯޓްތަކުން ކަމަށެވެ.

 

އެމަނިކުފާނު މި ސުވާލުތަކުގެ އަމާޒަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ރަސްމީ އިދާރާތައް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްކަމަށް އެމަނިކުފާނު އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ވިޔަސް، ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަކާ އެކު ޕާޓީ ހިންގުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުން ނަންގަވައި ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

 

ހުކުރުދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީސް ބަންދުކުރުމާއި ހަމައަށް ރައީސް މައުމޫން ގެންދެވީ، ދެ ބައި ވެފައި އޮތް ޕީޕީއެމްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޕެކްޝަންގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ބޭނުންކުރެއްވުމާއި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ ލެޓަހެޑްގައި އެކި ބަޔާންތައް ނެރުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ތިން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ އެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމާ އެކު ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނުގެ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރު ކަމުން ރައީސް މައުމޫނު ވަކިކުރުމަށް ސްލޫކީ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅައި އަދި އެގޮތަށް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ނަމާއި ލޯގޯ އާއި ލެޓަހެޑް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަމުރެއް ނެރެފަ އެވެ. އަދި ޕާޓީއާ ގުޅުން ނެތް ބަޔަކު އެކަން ކުރާ ނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ވެއެވެ.  އެ އަމުރާއި އެއްގޮތަށް ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އޮފީހުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްފައި، އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީސް ހ. ތެމާގައި ހުރި ޕީޕީއެމްގެ ނަން ބޯޑު ނަގައި ދިދަ ވެސް ބާލާފަ އެވެސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އޮފީހުގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް ހިންގުމާއި އެ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުމާއި އެ ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަކީ އެ ޕާޓީ ހިންގުން ރައީސް ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށް، ކުރިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ޚިލާފް އަމަލެކެވެ.

 

މި ފަހަކުން ރައީސް މައުމޫނު ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފެކްޝަނަށް "ދަރުބާރުގެ ގްރޫޕް" ގެ ނަމުން ނަންދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައި ޕީޕީއެމް ހިންގަވަން ފެށި ފަހުން ޕާޓީގެ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ދަރުބާރުގޭގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެމަނިކުފނުގެ މި ޓްވީޓަށް ހިތްވަރުދެއްވި ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ، ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ކުރަމުންދާ ދުއްތުރާތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި އެޗްއާރުސީއެމަށް ހުށައެޅުމަށް އެއްބަޔަކު ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

ކުއްޔަށް ހިފާފައި ހުރި ތަނަކަށް އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތި ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

"މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު މިހާރު ތި ހުރީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ގޮތަށް" އެކަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ޓްވީޓްއަށް ރައްދުދެމުން އެކަކު ބުނެފައިވަނީ، ޚުދު މަނިކުފާނަކީ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ހުރުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް