ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 09:43
ގަމު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
ގަމު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓަކީ އަނިޔާވެރިކަން ނިންމަން ދޭ ވޯޓެއް:ފައްޔާޒު
އަނިޔަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓް ދޭންޖެހޭ
ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުތައް ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ސަރުކާރުން މެޖޯރިޓީ ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ތާއިދު އޮތްކަން ބޭރު ދުނިޔެއަށް ދައްކަން

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެއުމަށްދޭ ވޯޓެއް ކަމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ހދ. ކުޅުދުފުށީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ "ކަރުތެރެއަށް އަތް ބާނާގެން" ކުރާ ވައްކަމާއި ދެކޮޅުކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވޯޓް ދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމަށް ހޯދުމަށް ފަހު ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ ސަރުކާރާ އެކުގައި ކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔަތަކަށް "މުޅި ދުނިޔެއަށް" ދައްކަން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

" ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ނަމަކަށް ވެސް ބައްލަވާނެ ކަމެއް ނެތް، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވޯޓް ދެއްވަންވީ ތިލަފަތަށް، މި ވޯޓަކީ ތަރައްޤީއަށް ދޭ ވޯޓެއް ނޫން ކޮންމެހެނެއް، މިއަދު މިދެވޭ ވޯޓަކީ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަން ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ދެވޭ ވޯޓެްް،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕިއެމަށް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުތަށް ނުބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅުން ބަހަނާއެއްގެ ގޮތުން ދައްކާނީ ވެސް ރައްޔިތުން ތިބީ ސަރުކާރާއެކުގައި ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.އެހެން ކަމުން ސަރުކާރުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"މިއަކީ އާދައިގެ ވޯޓެެއް ނޫން، ވަރަށް ފަސޭހައިން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދާނެ، މިދެން ކައުންސިލް ވޯޓެެއް ނޫންހޭ އެހާ މުހިންމެއް ނުވާނޭ، ނޫން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް، މިއީ ގައުމުގައި މިހިނގާ ކަންކަމާއި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނެގޭ ވޯޓެއް" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގައި އެބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ރަގަނޅަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔަން ކަމަށެވެ. ހައްގު ބަސް ބުނަން ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ފަސްޖެހޭކަން ވޭދެވެދިޔަ ތިން އަހަރު ކަންހިނގަދިޔަ ގޮތާމެދު ވިސްނާލުން ހާމަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

"ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ވޯޓް ހޯދަން އަންނަން ސަރުކާރު މެމްބަރު ލަދުގަންނަންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓް ދޭކަށް ނުޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލީ ސަރުކާރުން،" ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިސާލު ޖައްސާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އޭނާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ ލ. އަތޮޅުގައި އެންމެ ގިނައިން ތަރައްގީގެ މަސްރޫއުތަށް ފަށާފައި ވަނީ ލ. ގަމުގައި ކަމަށެވެ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އޮންނަ އިރު އެރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކަަންކަން ކުރަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރު ވަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ގޯސް ކަންތަންތަކަށް ކައުންސިލުން ނޫނަކޭ ބުނެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭތީ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 18:19
Aminath
Saabahey