އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކޮވިޑް-19 ފަރުވާ

ރެމްޑެސިވިއަރ ބޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އުއްމީދީ ނަތީޖާއެއް!

  • ބޭސް ދިން ގިނަ މީހުންގެ ފުށުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ވަނީ ފެނިފައި
  • އިތުރު ދިރާސާތައް ބޭނުންވޭ

ކ. މާލެ | 12 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 22:39 | 23,550

ރެމްޑެސިވިއަރ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެތޯ ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން ދިރާސާ ކުރަނީ - އޭޕީ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ އެންމެ ސީރިއަސް ކޭސްތަކަށް ރެމްޑެސިވިއަރ (Remdesivir) ބޭހުން ފަރުވާ ކުރުމުން ލިބިފައިވާ އެދެވޭ ނަތީޖާ ތަކަށް ބަލާއިރު، މިއީ މި ނުރައްކާތެރި ބައްޔަށް ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މިކަން މިގޮތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަދި އިތުރު ދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާ ބޭނުންވާނެއެވެ.

ނިއު އިންގްލޭންޑް ޖާނަލް އޮފް މެޑިސިންގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން، ޔޫރަޕް އާއި އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 53 މީހަކަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ރެމްޑެސިވިއަރ ދިނުމުން 18 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ތެރެއިން 36 މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން މުޅިން ބަލިން ފަސޭހަވެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލިއެވެ. ދިރާސާގައި ބަލަމުން ދިޔަ 53 މީހުންނަކީ ބަލި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ގޮސްފައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ ސަބަބުން، އަމިއްލަ އަށް ނޭވާލާން އުނދަގޫވި މީހުންނާއި ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ނޭވާލަމުން ދިޔަ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

ރެމްޑެސިވިއަރ ފަރުވާ ދިނުމުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ، ޚާއްސަކޮށް ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައި ނޭވާލަމުން ދިޔަ ބަލި މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވިކަން ދިރާސާ އިން ފާހަގަވެއެވެ.

ބައްޔަށް އެހެން ބޭހެއް ލިބެން ނެތް ހާލަތެއްގައި އެނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން، އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފަރުވާއެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލޭ ނަމަވެސް ހުއްދަ ނެތް ބޭހެއް ބޭނުން ކުރެވޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 10 ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއެކު ރެމްޑެސިވިއަރ ބަލި މީހުންނަށް ދިން މުއްދަތު ޑޮކްޓަރުން އެއަށްވުރެ ދިގު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިރާސާގައި އިސްކޮށް ހުރި ލޮސްއެންޖަލްސްގެ ސެޑަރސް-ސިނާއީ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ޑިރެކްޓަރ އޮފް ހޮސްޕިޓަލް އެޕިޑެމޮލޮޖީ، ޕްރޮފެސަރ ޖޮނެތަން ގްރެއިން ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި މި ދިރާސާއިން ރެމްޑެސިވިއަރ އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއްކަން ކަނޑައަޅާ ބުނަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް، ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ ތަކުން އުއްމީދު ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ރެމްޑެސިވިއަރ ބޭނުން ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާގައި ކުރެވުނު ދިރާސާގެ ނަތީޖާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވެއެވެ. ޔޫއެސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ހަދާ ދިރާސާ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މި ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނިންވެސް ގެންދަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް މި ބޭސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެތޯ ވަކި ދިރާސާއެއް ހަދަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްސަ ފަރުވާ އެއް މިހާތަނަށް ނެތް އިރު، ރެމްޑެސިވިއަރ އަކީ ބައްޔަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އެއް ކަމަށް ސާބިތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ފަރުވާ އަށް ހޭދަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 9 ޑޮލަރު ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ ބޭހުގެ އަގަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް އުފުލޭވަރުގެ އަގެއް ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ރެމްޑެސިވިއަރ އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ އެއްތޯ ބެލުމަށް ކުރެވެމުންދާ ދިރާސާތަކަކީ މި ރޮނގުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެމުންދާ ދިރާސާތައް ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން ހައިޑްރޮކްސިކްލޮރޮކުއިން އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް އޮތް ފަރުވާއެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި ބޭހަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ އަކަށް ވެދާނެތޯ ބެލުމަށް އަދި އެހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދިރާސާކޮށް ބެލިފައިވާ ބޭހެއް ނޫނެވެ.

ރެމްޑެސިވިއަރ އަކީ ނުރައްކާތެރި އެބޯލާ ބައްޔަށް އޮތް ފަރުވާ އެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނު ބޭހެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާ އެއް އެކަމުގައި ނުނިކުތްކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.