ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 23:46
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕާޓީ ޓޯކްސް
ޕާޓީ ޓޯކްސްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން:އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް
މަޝްވަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުން ދިޔަ
ޕާޓީ ޓޯކްސް އޭ ކިޔައިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަން

ސަރުކާރުން ޕާޓީ ޓޯކްސް ބާއްވާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށާއި މަޝްވަރާ އަށް ދެވޭނީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހަތަރު ލީޑަރުންނާއެކު ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ސިޔާސީ މަޝްވަރާތަކަށް ދިއުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި  ބުނެފައިވަނީ، ޕާޓީ ޓޯކްސް އޭ ކިޔައިގެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހުރަސްއަޅަން ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސިފަކުރާގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޕާޓީތަކުން މަޝްވަރާ ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރާނެ ފަރާތްތައް ރައީސް ޔާމީން އަށް އެނގުމަކީ ޖޯކެއް ކަމަށެވެ. ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮވަލީ ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ކަމަށާއި އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޕާޓީ ޓޯކްސްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ފިއްތުންތަކާ ހެދިކަަމަށެވެ.

”މިއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން. ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ މީހަކަށް ވާދަ ކުރެވެން ޖެހޭނެ. ސަރުކާރަށް އޮތް ޕްރެޝަރ ބޮޑު އަދި އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރަށް އޮތް މެޖޯރިޓީ މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފައި،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.
 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ މައިނޮރިޓީ ލީޑަރު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވިީ، މި ރާއްޖެއަށް ހެޔޮބަދަލެއް އަންނާނީ ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދު އަދި ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ޝައިހް އިމްރާންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ އެކު ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތަކުގައި އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، މަޝްވަރާ އަށް ދިއުމަށް އެއްވެސް އިރަކު ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ޕީޕީއެމް އިން މަޝްވަރާ އަށް ދާނީ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުންނާއެކުގައި ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ ބެނުމަކީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރުން ކަމަށް ފާރިސް ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިފަހަރު މަޝްވަރާތަކަށް އިސްވެ އެދުނު އިރު، މީގެ ކުރިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުވެސް މަޝްވަރާތަކަށް ބާރުއެޅުއްވާ ޕާޓީ ޓޯކްސް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް