ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:03
ޓީވީއެމް: ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި
ޓީވީއެމް: ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފައި
އައިލެންޑް މިއުޒިކް
އެމްޑީޕީ ބަޔާން
ފާއިތުވީ ތިން އަހަރުތެރޭ ޓީވީއެމް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިނަކަށް: އެމްޑީޕީ
ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު ގެނެސްނުދިނުމަކީ ހަމަހަމަ ކަމުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ހެއްކެތް
ޓީވީއެމްއިން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއާ ވާދަވެރި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޚަބަރު ގެނެސްނުދޭކަން އެމްޑީޕީން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ
ވަކި ފަރާތެއްގެ ޚާބަރު ގެނެސްދޭއިރު އެކަމާމެދު ބޯޑާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓުން ހިމޭނުންތިބުމަކީ ޤާނޫނާ އަދި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފްވުން

ފާއއިތުވީ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިނަކަށް ކަމަށް އެންމެބޮޑު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއަށް 39 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޓީވީގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ފާއިތުވީ ތިރީހަކަށް އަހަރުތެރޭ ޓީވީއެމްއިން ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް ޚަބަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި އަގުނުކުރެވޭ ވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައި ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެމުން އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު ޓީވީއެމް ވެސް އައީ ބަދަލުވެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށާއި، ޚިޔާލުފަޅުކުރުމާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ވަމުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 39 ވަނަ އަހަރު ފުރުން ޓީވީއެމްއިން ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު، ފާއިތުވީ ތިން އަހަރުތެރޭ، ޓީވީއެމް ބަދަލުވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިނަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޕާޓީން ބުނީ  މިއީ އެ ޕާޓީން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއަކީ ޓީވީއެމް ކަމުގައިވާއިރު، އެތަނަކީ މިއަދު ހަމައެކަނި ވަކިފަރާތެއްގެ ޚަބަރު ގެނެސްދޭ، ސިޔާސީ ކުލަވަރު ޖެހިފައިވާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޚަބަރު ހަމަހަމަކަމާ އެކު ގެނެސްދޭންވާނެ ކަމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާގެ ޤާނޫނުގައިވާއިރު، ޓީވީއެމްއިން ފާޅުގައި ވަކި ފަރާތެއްގެ ޚާބަރު ގެނެސްދޭއިރު އެކަމާ މެދު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓުން ހިމޭނުންތިބުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އެ ޤާނޫނާ އަދި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފްވުން ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާއަކީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ މުވައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ކަމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިޔާގެ ޤާނޫނުގައި ވީނަމަވެސް ޓީވީއެމްއިން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއާ ވާދަވެރި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޚަބަރު ގެނެސްނުދޭކަން އެމްޑީޕީން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ޓީވީއެމްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވެސް ވާދަވެރި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު ގެނެސްނުދިނުމަކީ ހަމަހަމަ ކަމުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޢަމަލުތަކުގެ ހެއްކެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ ޓީވީއެމްގެ 39 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ޓީވީއެމްއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ޚަބަރު ފޯރުކޮށްދީ، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަމުގައި ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރަކީ މީޑިޔާ ކަމުގައިވާއިރު އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެއީ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ކަމުގައިވާއިރު އެއީ ވަކިފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ޕްރޮމޯޓުކުރާ ބައެއް ކަމުގައި ވެގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޙާލަތަކަށް ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ވެއްޓިފައި ވާތީ އެކަމާމެދު އެމްޑީޕީން ހިތާމަކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި ތަނަކަށް ހަދައި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ވެސް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް