ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 16:28
އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ސިމޯން ގްބަގްބޯ
އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ސިމޯން ގްބަގްބޯ
ގޫގުލް
އައިވަރީ ކޯސްޓް
އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި
 
މިހާރުވެސް ސިމޯން ގްބަގްބޯ ގެންދަވަނީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން

އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ސިމޯން ގްބަގްބޯ ގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު، އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ޖަރީމާ ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ސިމޯން ގްބަގްބޯ ގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ޖަރީމާތައް ގުޅިފައި ވަނީ 2010 ވަނަަ އަހަރު އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެކަަމަނާގެ ފިރިކަލުންނަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަަޑައިގަތުމުން، ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ގިނަ ފަނޑިޔާރުން ނިންމެވީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރުން ވަކާލާތު ކުރެއްވި، ސިމޯން ގްބަގްބޯ، 2010ގެ އިންތިޚާބަށްފަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ލީޑް ކުރެއްވި ކުރެެއްވުމަކީ އަސާސެއްނެތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަނާ ހަތިޔާރުވެސް ބައްލަވައިގަންނަވަން ނޫޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ސިމޯން ގްބަގްބޯ ގެންދަވަނީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ.

އިންސާނިއްޔާތާއި ހިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގެވި ކަމުގެ ކުުށުގައި ސިމޯން ގްބަގްބޯގެ ފިރިކަލުން ލޯރަންޓް ގްބަގްބޯގެ މައްޗަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީސީ) ގައި ދަނީ ޝަރީއަތް ހިންގަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ސިމޯން ގްބަގްބޯގެ ވެެސް ހައްޔަރުކޮށް އައިސީސީ އާ ހަވާލު ކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުނެވެ. ނަމަވެސް އައިވަރީ ކޯސްޓް އިން ވަނީ އެކަމަނާ އައިސީސީ އާ ހަވާލު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަަދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް