ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 15:43
ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ފަލަސްތީނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ފަލަސްތީނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން
ފަހު ހާފްގެ ލަނޑުތަކުން ރާއްޖެ މައްޗަށް ފަލަސްތީނުން ކުރި ހޯދައިފި
 
ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުން އަހްމަދު ރިދާދު ވަނީ ގާތްގާތުގައި ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައި
 
ފަލަސްތީނުގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިން

އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަހު ހާފުގައި ޖެހި ލަނޑުތަކުން 3-0 އިން ރާއްޖެ މައްޗަށް ފަލަސްތީނު ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

 

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެ ޓީމަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ މާގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ދެ ޓީމުގެ ޑިފެންސުން ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު ފަލަސްތީނުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގޯލް ކީޕަރުގެ ހުށިޔާރުކަން މި ހާފްގައި ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ފުރުސަތަކީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނިޓުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެކެވެ. ނަމަވެސް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފަލަސްތީނުގެ ގޯލް ކީޕަރު ރަމީ ހަމާދާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ފަލަސްތީނުން ވެސް ވަނީ ހަމަލާއެއް އުފައްދާފައެވެ. ނަމަވެސް މުހައްމަދު ދާވިޝް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތުގައި ޔާސިރު އިސްމާއީލް ދިން ހަމަލާ ގޯލުގެ ތިން ދަނޑިއާ އަމާޒު ނުވެ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

 

 

ފުރަތަމަ ހާފްގައި ވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއްކަމަކީ ފަލަސްތީނުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެ ޓީމުގެ ކަނާތް ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ނަގަމުން ދިޔަ ހުރަސްތަކެވެ.

 

މެޗުގެ ނަތީޖާ އެނބުރިގެން ދިޔައީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޗު ދެ ވަނަ ހާފްގައި ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކުގައެވެ. އެ ގޮތުން ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުން އަހްމަދު ރިދާދު ވަނީ ގާތްގާތުގައި ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ހިފެހެއްޓުން ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ލަނޑުތައް އައީ ދިވެހި ޓީމު ކުރިއަށް ޖެހި ހަމަލާތައް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ރިދާދު ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ރާއްޖެ ޓީމުން އެޓޭކަށް އެރި ވަގުތު ގެއްލުނު ބޯޅައަކުން އުފެއްދި ހަމަލާއެއްގައެވެ.

 

 

ފަލަސްތީނުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުން އަހްމަދު އަބްހާނީއެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ރާއްޖެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 13 ގައެވެ. އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނީ ސާކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބޫޓާންއާއެވެ. ބޫޓާނަކީ ރާއްޖެ އަތުން ގިނަ ފަހަރުތަކެއްގައި ބަލިވެފައިވާ ޓީމެކެވެ. ކޮލިފައިންގައި އެ ޓީމު އަންގާރަ ދުވަހު އޮމާން އަތުން 14-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 13:40
އަލީ މުގާބޭ
ކުރިހޯދާނެ ދޯ.ނުލާހިކު ރަގަޅަށް ފުރަތަމަ ހާފް ދިޔައީ ގޯލެއް ނުޖެހުނަސް.އެކަމަކު ފަހުހާފްއަށް ފާޑެއްގެ ސުންޕާ ކުނި މޫނެއް ދަޑަށްވަދެ މުޅި މެޗާ އަދި ދަޑުވެސް ޙަރާބު ކޮށްލީ.މި ފުރުސަތުގައި އެފް.އޭ.އެމް އަށް ގޮވާލަން ގައުމީޓީމަށް ކާމިޔާބު އެދޭނަމަ އެމީހާ ދަޑަށް ނުވައްދަން.އެއީ މުޅި ގައުމާ ރައްޔިތުންނާ އަދި ދިވެހި ފްޓްބޯޅައަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް.