ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: ގޭގައި ތިބެގެން ވައިވަނީތަ؟ މިހުރީ ކުރެވިދާނެ ކަންކަން!!

  • ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ތިބެންޖެހުމުން ގިނަ ބަޔަކު ކަންކަމާއި ވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ

ކ. މާލެ | 16 މާރޗް 2020 | ހޯމަ 22:11 | 25,949

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ފެތުރެމުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނައިން މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިޔުމަށާއި ގިނަ މީހުން އެއްވެގެން ބާއްވާ އިވެންޓްތައް ނުބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުންނެވެ. ސްކޫލްތައް ބަންދު ވެފައިވާއިރު ގިނަ އޮފީސްތަކަކުން އަންނަނީ އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ލުއިތައް ދެމުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ވައިރަސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ރައްޔިތުން އަންނަނީ "ލޮކް ޑައުން" ނުވަތަ މުޅި މާލެ ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އެކަމަށް ގޮވާލާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ މާހިރުންގެ އަޑުތައް އަންނަނީ ގަދަވަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުނުކޮށް ގޭތެރޭގައި ތިބުމެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާނެ މިކަމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މާލެ ފަދަ ހަލަބޮލި އަދި ކުދި ތަންކޮޅުގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް މިކަމަކީ ވަރަށްވެސް އުނދަގޫވާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅީ ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުން ކަމުގައިވާއިރު ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ގޭތެރޭގައި ހޭދަވާ ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ފޫހިނުވެ ހިފުމަށް ކުރެވިދާނެކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިލިޔުމުގައި ހިމަނާލާނަމެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ:

ކިޔުން:

އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ވަގުތުނުވެގެން ކިޔަން ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ނުކިޔިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު މިދަނޑިވަޅުގައި ކުރިއްސުރެ ކިޔަން ހިތުލައިގެން ހުރި ފޮތްތައް ކިއިދާނެއެވެ. އެފޮތްތަކަކީ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނަ ފޮތްތަކެއް ނަމަ އަދި މާފަސޭހައިން އެކަންކަން ވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތުގެ ބޭނުންހިފާ އަމިއްލަ މައުލޫމާތުގެ ހަޒާނާ މުއްސަނދި ކުރެވިދާނެ އެވެ.

އައު ބަހެއް ދަސްކުރުން:

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެކިގައުމުތަކުގެ ބަސް ދަސްކުރުމަކީ މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުރީއްސުރެވެސް ދަސް ކުރަން ހިތުލައިގެން ހުރި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ވާހަކަދައްކާ ބަހެއް މިވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ދަސްކުރެވިދާނެ އެވެ. ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު ތަރައްޤީކުރުމަށް މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފިދާނެ އެވެ.

ވޮކެބްލަރީ މުއްސަނދިކުރުން:

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އަދި އެބަސް އުނގެނެންވެސް ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އިނގިރޭސި ބަސް ނޫނަސް ދިވެހި ބަސްވެސް ރަނގަޅަށް އިނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތުގެ ބޭނުންހިފާ ބަސް ބަހުގެ އައު ލަފްޒުތަކާއި މާނަތައް ހޯދާ ބަހަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު މީހަކަށް މިވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވެވިދާނެ އެވެ.

ދުވެ ކަސްރަތު ކުރުން:

ދުވެ ކަސްރަތުކޮށް ހަށިގަނޑު ފިޓްކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ އަބަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ކަމެއް އައިސްގެން އުޅޭއިރު ތިމާގެ ހަށިގަނޑު ފިޓްކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެހާ ގިނައިން މީހުން އެއްވެ ނޫޅޭ ހިސާބަކު ދުވެލާ ގޭތެރޭގައިވެސް ކަސްރަތުކުރެވިދާނެ އެވެ.

ކެއްކުން:

ކެއްކުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަކަމެކެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ އައު ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ނުވެގެން އެކަން ނުވެ ތިބޭ މީހުންނެވެ. ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާއިރު ކުރީއްސުރެވެސް ހިތުލައިގެން ހުރި މިފަދަ ކާއެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ އެވެ. އަދި އިންޓަރނެޓުން ބަލައިގެން އައު ރެސިޕީތައް ޓެސްޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ވީޑިއޯ ޗެޓް ކުރުން:

ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހުމުން މީހުން ފެނުން މަދުވެ ވާހަކަ ދެއްކުން މަދުވެގެންދާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތުގައި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ މީހުންނާއި ވީޑިއޯ ޗެޓް ކުރުން ގިނަކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އޭރުން އެމީހުން ފެނިގެން ވާހަކަދެއްކި ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުންވެސް ރައްޓެހިންނާއި ޗެޓްކޮށް އެކިކަންކަމާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރާށެވެ.

ގޭމް ކުޅުން:

ގޭމް ކުޅުމަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައިވެސް ދިވެހިން އާންމުކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. އެއިރެއްގައި ނިކުންނަ ފަހުގެ ގޭމްތަކަކީ ދިވެހިން އަބަދުވެސް ކުޅެމުން އަންނަ ގޭމްތަކެވެ. ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު މިހާރު ހޭދަކުރަންޖެހިފައިވާއިރު މިފަދަ ގޭމްތައް ކުޅެވިދާނެ އެވެ. އަދި މީގެކުރިން ކުޅެފައިވާ އަދި މިހާރު ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ ގޭމްތައްވެސް ކުޅެން ފެށިދާނެ އެވެ.

ކުރެހުން:

ކުރެހުމަކީވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހިފައިވުމުން ވަގުތުނުވެގެން މިކަން ނުވެ ތިބި މީހުންނަށްވެސް އަލުން ކަރުދާހާއި ކުލަފަންސުރު ނަގައިގެން މިކަން ކުރަންފެށިދާނެ އެވެ. އެމީހެއްގެ ހިތުގައި ހުންނަ ޝުއޫރުތައް ނުވަތަ ކުރަހަން ފަސޭހަ އެއްޗެއް ކުރެހިދާނެ އެވެ. އެގޮތުންވެސް މިހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ގޭތެރޭގައި ހުންނަ މަރާމާތުތައް ކުރުން:

ގިނަ ގޭގެއަކީ ކޮންމެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހަލާކުވެގެން މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވާ ނަމަވެސް ބިޒީކޮށް އުޅެން ޖެހުމުން އެކަންކަން ނުވެފައި ހުންނަ ގެތަކެވެ. އެހެންކަމުން ގޭތެރޭގައި މިހާރު ތިބޭއިރު އެފަދަ ތަންތަނާއި އެއްޗިސް މަރާމާތު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

މިހިމަނާލެވުނީ ގޭތެރޭގައި ތިބެގެން ފޫހިވެގެން މާބޮޑަށް ކަންކަމާއި ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމެވެ. މިލިސްޓަށް އަދިވެސް ތިބޭފުޅުންނަށް ކަންކަން އިތުރުކުރަމުން ގެންދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިކުނޑީގައި ބަހައްޓަންވީ ކަމަކީ މާބޮޑަށް ހާސްނުވެ ކަންބޮޑުނުވުމަށެވެ. ސިކުނޑީގައި ބަހައްޓަންވީ ކަމަކީ މިވަގުތުވެސް ފަހަނައަޅައި ދާނެކަމެވެ. އަދި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ވަގުތު އަންނަން އޮތީ ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.