ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 16:08
މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމަށްފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދެނީ
މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމަށްފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދެނީ
އަޝްވާ ފަހީމް
މަސީޙުގެ ވޯޓު
ޑިމޮކްރަސީއަށްޓަކައި ބަރުލަމާނީ އުސޫލުތަކަށް އިޚުތިރާމްކުރުން މުހިއްމު: އިނގެރޭސިވިލާތް
މަޖިލީހުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޢަބްދުﷲ މަސީޙުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓު ނެގުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަމާއި މެދު އިނގެރޭސިވިލާތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ސްރީ ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅައި، ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާ، ބަރުލަމާނީ އުސޫލުތަކަށް އިޚުތިރާމް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް