ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 22:20
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވި މުހައްމަދު ނަޒީހު
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވި މުހައްމަދު ނަޒީހު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ
ޔޫވީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނެރެދިން ކޯޗު އަލުން އެޓީމާ ގުޅިއްޖެ
 
ނަޒީހުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔޫވީ އެންމެ އަވަހަށް މެޗެއް ކުޅޭނީ ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް
 
ނަޒީހު ޔޫވީއާ ހަވާލުވީ އާތީ އިސްތިއުފާ ދިނުމުން

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިކޮށްދިން އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު އަނެއްކާ ވެސް އެޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ޔޫވީއާ ނަޒީހު ގުޅިފައިވާކަން އެ ކްލަބުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު (އިއްސެ) ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ޔޫވީގެ ކޯޗު ކަމާ ނަޒީހު ހަވާލުވެފައި މިވަނީ އެޓީމުގައި ހުރި ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދީފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޔޫވީގެ ކޯޗު ކަމާ މިދިޔަ އަހަރު ހަވާލުވި އާތީ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު ބުނެފައި ވަނީ ޔޫވީގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މާހައުލެއް މިހާރު ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި އަދި އެޓީމުގައި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާތީ ބުނީ މިފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ޔޫވީ ވާދަ ކުރާއިރު އެޓީމުގެ އެއްވެސް ޓާގެޓެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަޒީހުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ޔޫވީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވި ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި އަހަރު އޭނާ ފެނިގެންދިޔައީ ވިކްޓްރީގެ ބެންޗުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކު އެޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށްފަހު ނަޒީހު ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ.

ވިކްޓްރީގެ އިތުރުން ނިއުއާއި ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މިޑުފީލްޑަރު ނަޒީހު ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ އިތުރުން ވިކްޓްރީ އަދި ވީބީ އަށް ވެސް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ.

ޔޫވީގެ ޖީއެސް އިސްމާއިލް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ނަޒީހު އަކީ އެޓީމަށް ވަރަށް މުހިންމު ފަރާތެއް ކަމަށެވެ.

އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ނަޒީހު ފަދަ މޮޅު ކޯޗެއް އަނެއްކާ ވެސް ޓީމާއި ގުޅިގެން ދިޔުމަކީ އެޓީމަށް ލިބިގެންދިޔަ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ލީގުގައި ދެމި އޮތުމަށް އާ ކޯޗާއެކު ކުޅުންތެރިން ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

ނަޒީހު ޔޫވީއާ ގުޅުނު އިރު، އެޓީމު އެންމެ އަވަހަށް ވެސް މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މެޗަކީ ނަޒީހަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

ޔޫވީން ވަނީ މިއަހަރުގެ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދެ މެޗު ކުޅެ އެ މެޗުތަކުން ބަލިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-0 ލަނޑުން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނަ މެޗުން ބަލިވީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްއާ ވަދަކޮށް 3-0 ލަނޑުން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
ފަލަސްތީނު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ގައުމުތަކަށް އިޒްރޭލުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް ނަތަންޔާހޫ އުވާލައިފި
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
އާމިރަކީ 'ސިޔާސީ' މީހެއް ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވީ ކީއްވެ؟