ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީން އަލަށް 350 ވަޒީފާ އުފައްދާ އެވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަނީ

  • މިފެށޭ މަރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި 10 ރަށެއްގައި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • އެމްޓީސީސީން މިވަގުތު 37 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދޭ
  • މިވަގުތު 200 ވަޒީފާއަށް ދިވެހިން ބޭނުންވޭ

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ | 27 ފެބްރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:31 | 4,606

އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - އެމްޓީސީސީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ކުރިޔަށް އޮތް 6 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި އައު 350 ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށާއި އެވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެކަމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މީގެތެރެއިން މިވަގުތު 200 ވަޒީފާއަށް މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެމްޓީސީސީއަކީ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގައި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާއިރު އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް މިއާއެކު ހުޅުވާލެވިގެންދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިވަޒީފާތައް އުފެއްދުމަށް އަމާޒުކުރަނީ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން މިފެށޭ މަރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި 10 ރަށެއްގައި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެރަށްރަށަކީ އއ ރަސްދޫ، ހދ ނެއްލައިދޫ ، ގދ ތިނަދޫ ހއ އިހަވަންދޫ ހދ ހަނިމާދޫ ކ ގުރައިދޫ ނ މިލަދޫ ވ ރަކީދޫ އަދި ލ މާވަށެވެ. މީގެއިތުރުން ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ބޭނުންވޭ ސްޕަރވައިޒަރުންނާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންނާއި، އިންވެންޓްރީ ބަލަހައްޓާނެ ބޭފުޅުންނާއި، ދެން އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި، ޑްރައިވަރުންނާއި، ލޭބަރުންނާއި، ވެލްޑަރުންނާއި، ކައްކާ މީހުންނާއި ކައްކާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާނެ މީހުން. އެހެންވީމާ ވަރަށް ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް އުފެއްދިގެން މިދަނީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތްގަޑަކަށް އެބައުފައްދަން 13 އާއި 10 އާ ދެމެދުގެ ވަޒީފާ. އެރަށެއްގެ ބޮޑު މިނާއި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާފައި އެރަށުން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މިވަރަށް ވަޒީފާ އުފައްދަން.

~ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ބައެއް ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިއުލާންނުކޮށް ހުރި ރަށްތަކުގައި ވަޒީފާތަކަށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން މިވަޒީފާތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެމަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށްއޮތް 3 ނުވަތަ 6 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި އިތުރު 150 ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ. މިހާރު އެމްޓީސީސީގައި 1800 މުވައްޒަފުން ތިބިއިރު އަލަށް މިއުފައްދާ ވަޒީފާތަކަށް ޝައުގުވެރިވެގެން އެކަމަަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޓީސީސީން ތަމްރީން ދޭނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހުރި ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް މެދުވެރިކޮށް އެފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދޭނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސާލަކަށް ޑްރައިވަރުން، އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރސް އަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވަންވީ ސިޓީ ތިމަންނަމެން އިންޓަރެސްޓް އެބަހުއްޓޭ މިދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައިދޭނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚަރަދުގައި ޓްރެއިންކޮށްގެން އެމްޓީސީީސީ އަށް ނަގާގޮތަށް. އެއީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެއް. އަދި ހަމައެއާއެކު ވެލްޑަރުން ކަހަލަ ބޭފުޅުން ހަމަ އެބަ ބޭނުންވޭ. މިނިމަމް ކްރައިޓީރިޔާ ހަމަވެއްޖިއްޔާ އެފުރުސަތު ދޭނަން. ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް މިފަދަ ޓްރެއިންނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ. އެފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނަން.

~ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މިވަޒީފާތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެމްޓީސީސީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު ކަމަށްވާ 3001141 ން އެމައުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިބޭނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން މިވަގުތު 37 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި 49 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މަރޗް މަހު 10 ނުވަތަ 11 މަޝްރޫޢެއް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން މަރޗްމަސް ތެރޭގައި ޖުމްލަ 47 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. ނުފެށި ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ އީއައިއޭ ސްޓޭޖްގައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި އީއައިއޭ ނިމުމާއެކު އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ލަސްނުކޮށް ފެށުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުން ދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން މިވަޒީފާތަކަށް ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިން ކުރިމަތިލުމަށް އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި މިވަޒީފާތައް ލިބޭ މީހުންނަށް މިމަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ އެމްޓީސީސީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔާލާ މިއިއުލާންކުރަނީ މީހުން ހޯދަން. ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޯދަން. އެހެންވީމާ ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިވަރުގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލީމާ އެބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަންފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެތައް ބައިވަރު ރައްޔިތުންނެއް އެބަތިބި. އެކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ ބޭރުން މީހުން ގެންނަން. ދެނެއް އަސްލު އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެގެން ނުވާނެ އެމްޓީސީސީން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ނުދީ ބޭރު މީހުން ގެނައީ އެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގެ ފުޅާކަން ވިސްނަވާލައްވާ. އިންޓަރެސްޓް ހުރި ކުދިން މިިތަނަށް އެޕްލައިކޮށްފައި މިޑްރައިވަރަކަށް ނުވަތަ އެކްސްކަވޭޓަރ ޓްރެއިނިންވެސް ދީގެން މިކަން ކުރާށޭ މިތިބީ. ވެލްޑަރުންވެސް ހަމަ އެގޮތަށް އިންޓަރެސްޓް ހުރިއްޔާ މިކޮޅަށް ހުށަހެޅީމާ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ނަގައިގެން ޓްރެއިން ކޮށްގެންވެސް ނަގަން ތައްޔާރަށޭ މިތިބީ.

~ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މިވަގުތު އެމްޓީސީސީން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ބިދޭސީންކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް އިކިޔުޕްމެންޓްތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމާއި ބާވެފައި ހުރުމުން އާބާތުރަ ފިލުވުމާއި އަދި އަލަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ފާހަގަކޮށް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީން ކުރިޔަށް އޮތް 3 ނުވަތަ 6 މަސްތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ގޮތުންނާއި ފައިނޭންޝަލީވެސް އަދި މަސައަކްތުގެ ތެރެއިންވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ދައްކާނެކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ 24،000 ހިއްސާދާރުންނާއި ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުންގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.