އަންގާރަ 07 އޭޕުރިލް 2020
13 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 14
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:27
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

  • ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ | 25 ފެބްރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:00 | 1,516

ނަރުދަމާ - ޓްވިޓަރ

ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތީރިޓީގެ ބިލު ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި ބިލު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފްއެވެ.

ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާގުޅޭ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީއެއް އުފައްދައި، އެ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. އަދި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި، ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޢާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއެކު، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުންވެސް މި ބިލް ހުށަހެޅުނު މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ބިލުގެ މަގްސަދުތަކަކީ އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް އެކަށިގެންވާ ހެޔޮ އަގެއްގައި، ހަރުދަނާ، އިތުބާރުހުރި އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގެމަތިން، ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމެވެ. އަދި އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭއަދި އާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭ އަދި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށްހެދުންވެސް މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭއިންސާފުން ކުރާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއެކު، ވާދަވެރި ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢާންމު އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ އެ އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުންވެސް މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނާއި ޢާންމުބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި، ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއި އެކު މިހާރު ހުންނަ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ބަދަލުވެގެންދާނީ ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.