އަންގާރަ 31 މާރޗް 2020
06 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 07
ފަތިސް 04:53
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:12
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު

މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުއައްސަސާތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އަނަސް

  • ތަފާތު ތުހުމަތުތަކާއެކީގައި ހުރި ބޭފުޅުން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާނަމަ، އެބޭބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކީގައި ޑިއު ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ބެލިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 21 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހުކުރު 09:15 3,122

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު - ޓްވިޓަރ

ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު، ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއް ހިންގަން މެޖޯރިޓީއެއް ލިބޭ ކޮންމެފަހަރަކު މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ބަދަލުވެގެންދާނެ ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާ ބަޔަކު މުއައްސަސާތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ތަފާތު ތުހުމަތުތަކާއެކީގައި ހުރި ބޭފުޅުން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާނަމަ، އެބޭބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކީގައި ޑިއު ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ބެލިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެބޭބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ މިކަމުގައި އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތަށް ވަގުތު ހޭދަވުމަކީ ވަގުތު ބޭކާރުކޮށްލުން ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ފަހަތުފަޔަށް ބުރަވާކަމަށް ވެސް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއިން ފެންނަނީ ހަމައާއި އިންސާފުން ޑިއު ޕްރޮސެސްއެއްގެ ދަށުން މިކަން ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަގުތު ނަގާތަން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ތުހުމަތެއް ކުރެވޭއިރަށް އަދި ތުހުމަތެއް ރައްދުވާ ފަރާތެއް މުއައްސަސާއެއްގައި އިންނަވާނަމަ އިތުރު ތަހުގީގަކާ ނުލާ އެބޭބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅި އެފަރާތްތައް މަގާމުން ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށް،

އަނަސް ވިދާޅުވީ ތުހުމަތުތައް ރަނގަޅަށް ބެލި އިންސާފުވެރިކަމާއެކީގައި ޑިއު ޕްރޮސެސް ހިންގި ދެން ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ އެކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އާހިރުގައި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް