ހޮނިހިރު 04 އޭޕުރިލް 2020
10 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 11
ފަތިސް 04:51
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރިޕޯޓު - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފުޅާކޮށް ފެތުރިގެން އައީ ވުހާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރެއިން!

  • އެޑްމިޓް ކުރެވުނު 138 މީހުންގެ ތެރެއިން 41 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރެއިން

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 10 ފެބުރުއަރީ 2020 | ހޯމަ 00:28 7,762

ޗައިނާގެ ވުހާންގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަލިމީހަކު ގެނެސް ވައްދަނީ - ސީ.އެން.އެން

ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާދޭން ފެށި މީހުންނަށް އެ ބަލި ޖެހުނީ އެމީހުން ތިބި ހޮސްޕިޓަލު ތެރެއިން ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މެޑިކަލް ޖަރނަލް "ޖޭއޭއެމްއޭ" ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ފަރުވާ ދެވުނު ފުރަތަމަ 138 މީހުންގެ ތެރެއިން 41 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ މި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ބައްޔަށް ހުށަހެޅުނީ ހޮސްޕިޓަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ނޮސޯކޮމިއަލް ޓްރާންސްމިޝަން ނުވަތަ ބައްޔެއް ނުވަތަ އިންފެކްޝަނެއް ފެތުރިފައިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭތަނެއްގައި އެ އިންފެކްޝަން ނުވަތަ ބައްޔެއް ފެތުރިގެން ދިއުމެވެ.

އަދި ވައިރަސް ފެތުރިގެން ދިޔައީ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ނުވަތަ ކުޑަ މުއްދަތެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ކަމަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެ އިންފެކްޝަން ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެނޭ ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިގެން ގޮސްފައިވަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ފަރުވާދޭ މީހުންނާއި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެދުމަތިކޮށްފައިވާ ބަލި މީހުން އިންފެކްޓްވިކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވުނު މީހުންގެ އެކަނި ޓެސްޓްތައް ހެދިގެން ދިޔައިރު، އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން ބަޔަކަށް ބަލި ފެތުރި އެމީހުންގެ ފަރާތުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި އިތުރު މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަރުވާދޭން ފެށި 138 މީހުންގެ ތެރެއިން 75 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން ކަމަށް ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 26 އިންސައްތަ މީހުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެވުނު އިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4.3 އިންސައްތައަށް އެރިކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިއީ މި ބަލި ފެތުރެން ފެށުނު ދުވަސްވަރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެޑްމިޓްކޮށް އެއްފަހަރާ ފަރުވާ ދޭން ފެށުނު އިރުކަމަށް ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި 138 މީހުންގެ ތެރެއިން 26 އިންސައްތަ މީހުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެވުނު އިރު، 34.1 އިންސައްތަ މީހުން ފަރުވާއަށްފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. 6 މީހަކު މަރުވި އިރު، 61.6 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެވުނެވެ. އަދި ފަރުވާއަށް ފަހު ދޫކުރި މީހުންނަށް 10 ދުވަސް ވަންދެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެވުނު ކަމަށްވެއެވެ.

ބަލިވެގެން 138 މީހުންނަށް ވުހާން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެވުނު އިރު، މީގެ ތެރެއިން 57 މީހުން އިންފެކްޓްވީ ހޮސްޕިޓަލްތެރެއިން ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 17 އާންމު މީހުންނާއި، 40 ސިއްހީ އެހީތެރިންކަމަށެވެ.

40 ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސަރޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 7 މީހަކާއި، އެތެރެހަށީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 5 މީހަކާއި، ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 5 މީހަކާއި، ހެލްތްކެއަރ ވޯކަރަކާއި، ޖެނެރަލް ވާޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި 31 މީހަކާއި، އެމަރޖެންސީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 7 މީހަކާއި، އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރި 2 މީހެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަނޑުގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ސަރޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި 138 މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ފަރުވާ ދީފައިވާއިރު، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި 10 ހެލްތްކެއަރ ވޯކަރުން ބައްޔަށް ހުށަހެޅުނު ކަމަށް މި ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލިމީހުންގެ ގައިން އެހެން ބަލިމީހުންގެ ގަޔަށް އިންފެކްޝަންގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ އިރު، ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިން ވާޑުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި 4 ބަލި މީހަކު އިންފެކްޓްވިކަމަށް ދިރާސާގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި 4 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެޑްމިޓްކުރި ފަހުން ކަމަށާއި، އޭނާ އައިސޮލޭޓް ކުރި ފަހުން އަނެއް 3 ބަލި މީހުން ވެސް ކޮރޯނާއަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނުނު އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުމާއި، ހިކިކޮށް ކެއްސުމާއި، ގައިގައި ރިއްސުމާއި، މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވުމާއި، ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމާއި، ކެއުމަށް އުނދަގޫވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް ބަލިމީހުންގެ ފަރާތުން ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން ބަލިމީހުން ޝަކުވާކޮށްފައިވަނީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމުގެ މައްސަލައާއި، ވިންދު ނުވަތަ ހިތުގެ ތެޅުން ދަށްވުމާއި، ޝޮކް ޖެހުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް