ހުކުރު 03 އޭޕުރިލް 2020
09 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 10
ފަތިސް 04:52
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:28
ރާއްޖެ - ނޫމަޑި މައްސަލަ

ނޫމަޑި މައްސަލަ: މުއިއްޒުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

  • ދައުލަތުން ނޫމަޑި އަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައި
  • އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި މުޢިއްޒު ދެއްވި ބަޔާނުގައި ކުރިން ޢަމަލުކުރެއްވި ގޮތާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ބުނޭ
  • އެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ބަޔާން ދެއްވުމުން މައްސަލަތައް ދިފާޢު ކުރުމަށް ދައުލަތަށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމަކަށް އޭޖީން ބުނޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 6 ފެބުރުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 18:37 2,921

ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސް އަންސްތާލްތްއަށް ދައުލަތުން ބަދަލު ދޭންޖެހުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގާދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސް އަންސްތާލްތްއަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ނިންމެވި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގައި ބަހުޘްކުރެއްވުމަށްފަހު އެރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 60 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ އެރިޕޯޓްގައި ވަނީ، ނޫމަޑި ރިސޯޓާއެކު ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާފައިވާ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތައް ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދަންނަވައި އެ ކަމަށް އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާކުރުވާ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދެންނެވުމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އެރިޕޯޓުގައި ވަނީ، ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު، އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ލިބިފައިވަނީ ހައުންސިންގ މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުންކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، މުއިއްޒު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ އާއި، އަދި މިގޮތައް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް ނާޖައިޒު މަންފާއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުމުގެ މަޤްސަދުގައިކަމަށް ބެލެވޭތީ އެކަންކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

މުއިއްޒުގެ އެ ބަޔާނަކީ ދިވެހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް، އަދި ނޫމަޑިއަށް މައްސަލަ ކާމިޔާބު ވުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ހެކި ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ޚުދު މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ ނޫމަޑި މައްސަލައަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ކާމިޔާބުވާން ދިޔަ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކޮމެޓީގައިވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މުއިއްޒު ތުހުމަތު ކުރައްވަނީ އެމައްސަލާގައި ކަންކަން އެނބުރިގެން ދިޔައީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން އެކަމުގައި އުޅުއްވި ބައެއް އިސްވެރިންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވީކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރައްވާފަ އެވެ.

މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ތަހުޤީޤެއް ހިންގުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހުން ވެސް ވަނީ މިދިއަ ޑިސެންބަރު މަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ބާޠިލުކުރި ދެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މައްސަލަ ނޫމަޑިން ވަނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ދަ ހޭގްގައި ހުންނަ ޕާރމަނަންޓް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެމައްސަލަތަކުގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރު (849،750،000ރ) ދައްކަން ޖެހުނެވެ. އެފައިސާ މިސަރުކާރުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލަތަކުގައި ނޫމަޑިން، އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅީ 155 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދުމަށެވެ. ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެ ކުންފުންޏާ ވާހަކަ ދައްކައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނީ، ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ސެޓްލްމެންޓް ކޮމިޓީން ނިންމައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް