ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރިޕޯޓު - މަގޭ ރިޕޯޓް

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: އެތަށްހާސް މެމްބަރުންނާއެކު، ކުރިޔަގެންދިޔަ ފުރިހަމަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް

  • ޕްރިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް އެތަށް ހާސް ބަޔަކު ނިކުމެފައިވޭ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 2 ފެބުރުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 19:25 1,604

އެމްޑީޕީގެ ޕްަރއިަމރީގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ކުރީގައި އަބަދުވެސް ފިޔަޖަހާ އެއް ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި މިއަދުގެ ހިނގަމުން އަންނަ ގިނަ ބައިވަރު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަކަކީ އެމްޑީޕީން ފެށި ހަރަކާތްތަކެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް، ހޭލައްވާލާ ބަޔަކީ އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީ އެވެ. ޕްރައިމަރީތަކުން ފެށިގެންގޮސް، ފުރިހަމަ ކެމްޕޭންތައް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނީވެސް އެމްޑީޕީންނެވެ. ވައުދުވުމާއި، މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމާއި، ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް އެމްޑީޕީގެ ބަނޑުން ވިހެއި ދަރިންނޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

މަހުޖަނުން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕާޓީތަކާއި، ހުދުމުތާރު ވެރިން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕާޓީތަކުން އިަހަކަށް ދުވަހަކާއި ހަމައަށްވެސް ގަބޫލުކުރަމުން އައި ހަޤީޤަތްތަކަކީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމެރީ ބޭއްވުމަކީ ޕާޓީތައް ބައިބައިވާނެކަމެއްކަމެވެ. އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަންކަން ނޫންކަމަށްވެސް އެ ބޭފުޅުން ދެކިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ބޭބޭފުޅުންގެ ޕާޓީތައް ހިންގަމުންވެސް ގެންދިޔައީ މި ބުނެވުނު ގޮތްތަކަށެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އެކަންކަން ބަދަލުވެ، ޕްރައިމެރީ ބޭއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކޮށްދީންވެސް އެމްޑީޕީންނެވެ. މިއަދުގެ ހަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޕާޓީތަކުން ޕްރައިމަރީތައް ބާއްވާކަންމެވެ. ޕީޕީއެމަކަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކަސް މިއަދު ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެ ވާހަކަތައް ދައްކަ އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައިވާއިރު، ގިނަ ޕާޓީތައް އަދިވެސް އުޅެނީ ފިނިހަކަ ދުވެލީގަ އެވެ. އެކަމުގައި އެމްޑީޕީ އެތަށް ގުނައެއް ކުރީގައި އުޅޭއިރު، ކެމްޕޭނަށް މެނިފެސްޓޯ އާއި، ކައުންސިލްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕްރޮޖެކްޓުތައްވެސް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގާ މައުލޫމާތުތައްވެސް އެއްކޮށްފި އެވެ. އެންމެފަހުން ހުކުރު ދުވަހު ޕްރައިމަރީ ބާއްވައި، ޓިކެޓު ލިބުނު ފަރާތްތައްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީއަކީ މި ފަހުން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ފޯރިގަދަ ޕްރައިމަރީ އެވެ. ޕްރައިމަރީ ބާއްވަމުންގެންދިޔަ ވަގުތު މުޅު މާލެ ތެރެޔަށް ބަލާލިނަމަވެސް ފެނުނީ އެ މަންޒަރު އެވެ. ވޯޓުލުމަށް އެތަށް ހާސް މެމްބަރުންނެއް ނިކުމެ، ބޮޑެތި ކިއޫތައް ހަދާލީ އެމްޑީޕީން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑުކޮށެވެ. ވޯޓިން ސްޓޭޝަންތައް ފުރާލުމުން، އެތަކެއް ހާސް އައު ވޯޓު ކަރުދާހާއި، ވޯޓު ފޮށިތައް އެމްޑީޕީއަށް ބަހައްޓަންޖެހުނު އެވެ. އެރި ފޯރީގައި ހަމަނުޖެހުންތައްވެސް ހިނގި އެވެ.

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ފިނިކުރުމަށް ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީވެސް ޕާޓީއަށް ފަސެހަ މަސައްކަތަކަށްވެފައެއް ނުވެ އެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ބާތިލްކުރަންޖެހުނުނަމަވެސް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ޕްރައިމަރީއާއިއެކު އެމްޑީޕީން އަނެއްކާވެސް ވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ސާފު މަންޒަރެއް ދައްކުވައިދީފަ އެވެ. ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ބަހަކީ ޕާޓީއަށް އެންމެ މުހިންމު ބަސްކަމުގައި ނިންމާ، ޕާޓީގެ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ ޝާމިލްވުމާއެކު، މިއަދުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީކަން ވަނީ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ތެރެއިން ހާމަވެގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިަމރީއާއެކު އިދިކޮޅުންވެސް މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެއް ހަޤީޤަތަކީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަކީ ޕާޓީ ބައިބައިވާކަމެއް ނޫން ކަމެވެ. އެއީ ޕާޓީ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެ، ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ފޯރި ގަދަކޮށްލާކަމެކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް