ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

"މާހައުލާއި ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވެގެން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެތޯ؟"

  • ރާއްޖޭގައި ގިރަމުންދާ މިންވަރަކީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އޮތް ކަމެއްތޯ ދެނެގަންނަން ޖެހޭ: ނަޝީދު
  • މިކަމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުއްލިއަކަށް ހައްލު ގެނެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 23:04 1,820

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް. މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާހައުލާއި ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވެގެން ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަޖެހިއިރު ރަށްގިރުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވެފައިވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުޅަނގުން އިރުވަޔަށް ވައި ބަދަލުވިއިރު އެ ހަޅައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް މީގެ ކުރިން ނުކުރާ ބާވަތުގެ އަސަރެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެކަމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮމިޓީއަށާއި އެ މަނިކުފާނަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އެނދި އަލިފާންގަނޑަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮސްޓްރޭލިއާގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭ ޚަބަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު އޮސްޓްރޭލިއާގައި ރޯވެ އެނދީ އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑުކޮށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ގިރަމުންދާ މިންވަރަކީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އޮތް ކަމެއްތޯ ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުން ގެންދަމުން، އެއީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކާއި އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ބަނދަރާއި މަދަރުސާއާއި ސިއްޙަތާއި މިހެން ގޮސް މިބާވަތުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުރަމުންމިދާ ހަރަދުތައް ކުރަމުން ދަމުން ދެން ކުއްލިއަކަށް އެއްފަހަރާ މިބާވަތުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއް، ބޮޑު ކަމެއް ދިމާވީމާ ސަރުކާރަށް މިކަމުގައި އުނދަގޫ ތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް. މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުއްލިއަކަށް ޙައްލު ގެނެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރަށްގިރުމުގެ ސަބަބުތަކާއި އަދި އެކަންކަން ހިނގާ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ތަހުލީލުކޮށް ހޯދިދާނެކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުން އަރައިގަނެވެން ހުރި މަގުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދާ، އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ސިޔާސަތުތައް އެތުރިގެން ދިއުމަކީވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބޮޑު ވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރަށް އެކަމުގައި ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިބާވަތުގެ ކަންކަން ދިމާވުމުން ދިވެހިން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއްވެސް ހިންގަނީ ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ކަމަށެވެ.

ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާނީ، ހުއްޓީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެކަށީގެންވޭތޯ ބާކީ ހުރިތަންތަން ދިފާއު ކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ތަރައްގީގެ ކޮންމެ މަޝްރޫއެއްވެސް މި ހިންގަނީ ހަގީގަތުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން، . އުފެއްދުންތެރިކަން މިއިތުރުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިފާއު ކުރުމަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް. އެހެންމަ ސުވާލެއް އެއީ ތަރައްގީ ހުއްޓާނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ މި މާހައުލާއި ތިމާވެށި ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި؟ ނުވަތަ ތަރައްގީގެ އެހެން ވިސްނުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންގުޅެވިގެން މާހައުލާއި ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވެގެން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންގުޅެވޭނެތޯ؟

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް. މުހައްމަދު ނަޝީދު

މި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެކަނިވެސް ރަށްރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ފޮޓޯތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ބ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށާއި، ރ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް ހިމެނެއެވެ. އޭގެއިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފުއްޓަރާއި ދިމާލުން ގިރަމުން އަންނަ ޞަރަޙައްދުގެ ފޮޓޯތައްވެސް ދައްކާލާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ މީދޫ ކުޅިއަށް ލޮނުފެން ވަދެ، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ނ ފޮއްދޫއާއި، ގދ ނަޑެއްލާއާއި، ދ ވާނީއާއި، ހއ ވަށަފަރުގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ ރަށްރަށުގެ ފޮޓޯތައް ކޮމިޓީގައި ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް