ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކޮރޯނާ ވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް: އިނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

  • މި ބަލި ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެންނަމުން

ކ. މާލެ | 29 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 17:54 | 3,358

ކޮރޯނާއިން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ކޮރެޔާގެ އެއާޕޯޓުގައި ސްޕްރޭ ކުރަނީ - އޭއެފްޕީ

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ 50 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފައެވެ. ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށް، ޖަނަވާރުންގެ މަސް ވިއްކާ ބާޒަރުތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއަރޕޯޓުތަކުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޤައުމަށްވާ ޗައިނާއިން އެޤައުމުތަކަށްދާ މީހުން ސްކްރީން ކުރަމުންނެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށިތާ ތިން ހަފުތާ އަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަން ތަޖުރިބާރާކަރުން ކުރާ މަސައްކަތް ކަމިޔާބުވެދާނެ ކަމާމެދު އަދި އެއްޗެކޭ ބުނަން ދައްޗެވެ.

ޗައިނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ޤައުމަކުން ވަނީ ގައިން ގަޔަށް އަރާ މިބަލި ފެނިފައިވާކަން ކަަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ޗައިނާއިން މި ބަލި ފެންނަމުންދާ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ވައިރަސް ފެނުނު ވޫހަން ސިޓީ ދޫކޮށް ފަސް މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެހެން ޞަރަޙައްދުތަކަށް ގޮސްފައިވާއިރު، އެ މީހުން އެ ބަލި އެހެން ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް، ޗައިނާގެ 5،974 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް 132 މީހަކު ވަނީ މި ނުރައްކާ ބަލީގެ ސަބަބުން މަރުވެފައެވެ. މި ޢަދަދަކީ މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން ޢާންމުވި ސާސް އާއި މޭސް ބަލި މީހުންނަށް ޖެހުނު ޢަދަދަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެކެވެ.

ޞިއްޙީ އޮފިޝަލުން ވަނީ، ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެދާނެ ކަމާމެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފައްދާފައެެވެ. އެގޮތުން ބަލި ކިހާ ނުރައްކާތޯ އާއި ވައިރަސްގެ އަސަރު ހަށިގަނޑުގައި ހުރެ އޭގެ އަލާމާތްތައް ނުފެންނަތޯ އާއި ބަލީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑީ އަދި ވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ ޗައިނާއިން ތޯ އެވެ. މިއީ ހައްތާވެސް ޞިއްހީ މާހިރުން އުފައްދާ ސުވާލުތަކެވެ.

ކޮރޯނާގެ އަލާމާތްތައް:

މި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފެނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ އޮފް ޑިޒީސަސް އިން ބުނާ ގޮތުން ބަލީގެ އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ހުން އައިސް ކެއްސުމުގެ އިތުރުން ނޭވާކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. ބަލި ޖެހުމަށް ފަހު ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ދެ ދުވަހާއި 14 ދުވަހާއި ދެމެދު ފެނިދާނެއެވެ. ބަލީގެ ސަބަބުން ނިއުމޯނިޔާ އާއި ކިޑްނީ ފޭލްވެއެވެ.

ބަލި ފެނުނީ ކޮންތަނަކުން:

ހުސްވި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 31 ގައި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ވަނީ، އެ ސިޓީގައި ނިއުމޯނިޔާ ބަލީގެ ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާކަން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަަށް ގެންސްފައެވެ. އަލަށް ފެނިގެން މިއުޅޭ ''ކޮރޯނާ ވައިރަސް'' ފެނިފައިމިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސް ވިއްކަމުންދާ ސީފުޑް މާރކެޓުންނެވެ. ބައެއް މާހިރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި ބަލި އިންސާނުންނަށް ޖެހިގެން އުޅެނީ ހަރުފައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް:

- ސައިބޯންޏާއި، ސެނެޓައިޒަރ ބޭނުންކޮށްގެން ދެއަތް ރަނގަޅަށް ދޮވުން

- ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގައާއި ނޭފާތް ރަނގަޅަށް ފޮރުވުން، އަދި ކެއްސުމަށް ފަހު ބޭނުންކުރާ ޓިޝޫ އެއްލާލުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުންް

- ހުން ނުވަތަ ކެއްސާ މީހަކާއި މާ ގާތްނުވުން

- އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުން އައިސް ނޭވާލާން އުދަނގޫވާނާމަ، އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

- މާރުކޭޓު ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތްކުރާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅާ ޖަނަވާރުގެ މަހުގައި އަތް ނުލުން

- ރޮލަށް ނޫނީ މާ ބޮޑަށް ކައްކާފައި ހުންނަ އެއްގަމުމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ދުރުވުން. ރޯ މަހާއި، ކިރާއި، ޖަނަވާރުގެ ގުނަވަަންތައް ގެންގުޅޭއިރު ސަމާލުވުން

ބަލި ފެނުނު ޤައުމުތައް:

ޗައިނާ، ހޮންގްކޮންގ، މަކާއޯ، ޓައިވާން، އޮސްޓްރޭލިޔާ، ކެމްބޯޑިއާ، ކެނެޑާ، ފްރާންސް، ޖަޕާން، މެލޭޝިޔާ، ނޭޕާލް، ސިންގަޕޫރް، ތައިލެންޑް، ކޮރެޔާ، އެމެރިކާ، ވިއެޓްނާމް، ޖަރމަނީ، އުރުދުން އަދި ޔޫއޭއީ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.