އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މުއައްޒަފުން

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން 11 މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފި

  • ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދޭން ބޭނުންވާ މުއައްޒަފުންނަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ދީފައި
  • ވަކިކުރާ މުއައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރ، ޖޫނިއަރ މުއައްޒަފުން ހިމެނޭ
  • ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

ކ. މާލެ | 28 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 20:53 | 13,461

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ 11 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭޓީވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން އެއޮތޯރިޓީގެ މުއައްޒަފަކު ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު 11 މުއައްޒަފުން ވަކިކުރަން ނިންމިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)އިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 10:00 އަށް ވަގުތުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓު ސެކްރެޓަރީ، ޢަބްދުﷲ ފަޔާޒުއާ ޙަވާލާދެއްވާ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑާލާ 11 މުއައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރ މުއައްޒަފުންނާއި، ޖޫނިއަރ މުއައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކަނޑާލާ މުވައްޒަފުންނަކީ ހާޒިރީ ރަނގަޅު ނޫން މުވައްޒަފުންނާއި، ޕަރފޮމަންސް ވަރަށް ދަށް މުއައްޒަފުންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުއައްޒަފުން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ވަކިކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، އެކަމާ ގުޅޭ ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި އެ އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބައްދަކުކުރިއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވައިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.