ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަކުވާ
އަދުރޭ ވިދާޅުވި ގޮތާ ޚިލާފަށް ޔާމީނުގެ ޝަކުވާއަކީ ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް!
 
އަދުރޭ އެވިދާޅުވާ އެއްވެސް ބާވަތުގެ ވާހަކައެއް ރައީސް ޔާމީން ކޯޓުގައި ނުދައްކަވާ
 
ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން ފެނުނީ "ޖަލު މީހެއް"ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް
 
އަދުރޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައި ކަމަށް
ކ. މާލެ |
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދުގެ ޝަރީއަތަށްފަހު ޖަލަށް ގެންދަވަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވިގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޝަކުވާއަކަށްވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގެ ބައްޔަށާއި ،އުނަގަނޑުގެ ބައްޔަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރައްވާފައެވެ. ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރި އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން، އަންގާރަ ދުވަހު ހައިކޯޓުން މިވަނީ އެމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލު ކުރުމާއެކު، ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވީ ރައީސް ޔާމީން ދެކިލުމަށެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން އަދުރޭމެން ރައީސް ޔާމީން ދެކެން ބޭނުންވާގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ރައީސް ޔާމީން ދެކެން ބޭނުންވީ، މީގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިން އަދުރޭ ރައީސް ޔާމިނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ނޫސްވެރިންނާއި، ވީޑިއޯ ގްރާފަރުންނާއި، ފޮޓޯގްރާފަރުން ރައީސް ޔާމީނުގެ މަންޒަރެއް އަތުވޭތޯ ބެލި އެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީސްމީހުންގެ ކެމެރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަރާފައިވާއިރު، މީގެ 60 ވަރަކަށް ދުވަސްކުރިން ރައީސް ޔާމީން ފެނުނު ގޮތާއި މާބޮޑު ތަފާތެއް ފެންނަ ފެނުމުން ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނެވެ.

ނަމަވެސް މީގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިން ރައީސް ޔާމީނުގެ އެންމެ އަރިސް އެއްބޭފުޅާ ކަމަށްވާ ޢަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލިބުނުއިރު، އެންމެފަހުން ބައްދަލުވި ދުވަހު، ރައީސް ޔާމީން "ހިކިއަނަރޫފަ" ވެފައިވާތަން ފެނި، އަދި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ހިތްދަތި ޙާލުކޮޅު ފެނިފައި އޭނާއަށް ރޮވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭ ކަރެކްޝަނުން ޢަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ކޮށްކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރިއްކޮޅަށް ދެއްވަނީ ވެސް އެކައްޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ހިކި އަނަރޫފަވެފައި ކަމަށް، މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ބާރަށުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ޢަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ވިދާޅުވި ފެންވެރުމުގެ ކަންތައް ވަރަށް އުދަނގުލޭ. ވަރަށް ދަތިގޮތަކަށޭ ހުރީ. ތުނބުޅި ބޭލޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. ކާން ގެންނަ އެއްޗެހީގެ ރޮލެއް ނުފިލުވައޭ. 45 ދުވަސް ވެގެންދިޔައިރު ކާން ދެނީ އެކައްޗެކޭ. ނިދާކަށް ފަސޭހައެއް ނޫނޭ. ގަސްދުގައި އަޑުގަދަކުރަނީއޭ. އެހާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދިޔައީމަ އަޅުގަނޑަކަށް އެވާހަކަ އަޑުއަހާކަށް ކެތެއް ނުވި. ހަމަ ހަގީގަތަށް މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ރޮވުނު. މޫނު މައްޗަށް ބަލާލީމާ މުޅި މޫނުމަތީގައި ހުރީ ބިސް ނަގާފައި. ކީއްވެގެންތޯ އޮޅުންފިލުވާލިއިރު ތުނބުޅި ބާލަންޖެހެނީ ޖަލު މީހުން ތުނބުޅި ބާލާ ރޭޒަރުން. ތުނބުޅި ބާލާފަ އުނގުޅާލާނެ އާފްޓާ ޝޭވް ކޮޅެއް ނުލިބޭ. ޖަލަށް ވެއްދުން އޮތީ މަނާކޮށްފައި. ފެން ވަރައިގެން ނުކުމެ ގައިގައި ހާކާލާނެ ލޯޝަން ކޮޅެއް އެތަނަކުން ނުލިބޭ. ނަމާދަށް ނުވަތަ ހުކުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެގެން ބޭނުންކުރާނެ އަތަރުކޮޅެއް ނޫނީ ސެންޓުކޮޅެއް ނުލިބޭ. މިހާ ހިތްދަތި ހާލުގައި ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވަނީ"
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ޢަބްދުއްރަހީމް އެވިދާޅުވީ ރައްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކާމެދު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށްވާތީ، އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބަލަން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެތާއެވެ.

އެގޮތުން ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އޮންނަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ގުޅައިގެން ބެލިއިރު، ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހެއްދެވި ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގައެވެ. އެ ޔުނިޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އިއްތިފާޤުން ވިޔަސް، މިއަދު އެ ޔުނިޓުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވިއިރު، ރައީސް ނަޝީދު އެހުންނެވީ ދައުލަތުގެ އެއްބާރުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައެވެ. ދެން އެޔުނިޓަށް ލާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ބޭބޭފުޅު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ. މިއަދު ރައީސް މައުމޫން އެހުންނެވީ އެމަނިކުފާނު އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް، އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް ޔާމީން، ޖަހައިގަނެގެން ގެންދިއުމުން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިގެންނެވެ. އެމްއާރުއެމްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތް މިނިވަންކަމާއެކު ރައީސް މައުމޫން ހިންގަވަމުންދާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ޖަލަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން، އެޔުނިޓް އިތުރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީން ފަރިއްކުޅުވުމަށް މެނޫއެއް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި ޔުނިޓުގައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ކާތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ތަކެތި ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްރަތު ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިޓުގައި ވެސް އެވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވި، އަދި ޓްރެޑްމިލް (ދުވާ މެޝިން) ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ތުނބުޅި ބޭލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެެއްޗަކީ، އެމަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ އެވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބި، ޢަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކަތައް ދިމާނުވާކަން މިއަދު މިވަނީ އެންމެނަން ހާމަވެފައެވެ. އެއީ އަންގާރަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރިއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖަލު ޙުކުމް ކުރި ދުވަހަށްވުރެ، ރައީސް ޔާމީން ފެނުނީ މާބޮޑަށް ވެސް "ނަލަ" ކޮށެވެ. އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވިދުވަހު ޝަރީޢަތަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވީ "ބެގީ" ނުޖައްސަވަ އެވެ. ނަމަވެސް ހައިކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވަޑައިގެންވީ، ކޯޓުފަޓުލޫނު ތުރުކުރައްވައިގެން ނޫންނަމަވެސް ރަސްމީކޮށްނެވެ. "ބެގީ" ޖައްސަވާފައިވާއިރު، މޫނުމަތިން ވެސް ޢަބްދުއްރަހީމް އެވިދާޅުވާފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމުގެ އިޙުސާސެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ހަމައެކަނި ޝަކުވާއަކީ، އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި އޮންނަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި، ޞިއްޙީ ގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާތީ އެވެ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ "އެނޮމަލީއެއް" ފެނިފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ކާރޑިއެކް ސެންޓަރުގެ ޑޮކްޓަރަކު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ އިތުރަށް ދެނެގަންނަން ރާއްޖެއިން އިތުރަށް ހެދޭނެ ޓެސްޓުތައް ނެތްކަމަށް ޑޮކްޓަރާ ޙަވާލާ ދެއްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. ދެން އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހެދޭނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަށް އުނަގަނޑުގެ ކަށިގަނޑެއްގެ މައްސަލައެއް ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ހަދަން ޖެހޭ ސާޖަރީއެއް ހަދަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަަވަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޞިއްޙީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިމައްސަލަ ބެއްލެވި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ސުވާލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ޖަލުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ދެއްވުމަށް ވެސް ފަނޑިޔާރުން ދައުލަތުގެ ވަކީލުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ނަމަވެސް އަދުރޭ ރައީސް ޔާމީނާ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބައްދަލުކުރެއްވިއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތުގެ ވާހަކައެއް ދައްކަވާފަ އެއްނުވެއެވެ. މުޅިންވެސް ދެއްކެވީ ޖަލުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ވާހަކައާއި އެމަނިކުފާނު ޖަލުން ފެނުނީ ހަމަ "ޖަލު މީހެއް" ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކަތަކެވެ.

"އަޅުގަނޑާ އެންމެފަހުން އެންމެފަހުން ޖަލަށް ދިޔަ ދުވަހު، ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީން ފެނުނީމައި ވަރަށް ދެރަވި. މިތާ މިހެންހުރެފަ އެވާހަކަ ދައްނަވާލަން ވަރަށް ދަތި. ރައީސް ޔާމީނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ތާޒާކޮށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. ވަކިގޮތަކަށް ފުނާ އަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ވަކިގޮތަކަށް ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. ވަކި ހަމަތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ދިރިއުޅުއްވުމުގައި ވަކި އުސޫލްތަކެއް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް 40 އެތަށް ދުވަހެއް އޭރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވާފައި ހުރީމައި، އަޅުގަނޑަށް އެދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ފެނުނީ ޖަލު މީހެއްގެ ގޮތުގައި،"
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ޢަބްދުއްރަހީމަށް ރައީސް ޔާމީނާ ޖަލުން ބައްދަލުވިއިރު، ފެނުނީ ހަމަ "ޖަލު މީހެއް"ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ އަޞްލު ޙާލަތު އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved