ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:21
އެމްޓީސީސީ ފެރީ
އެމްޓީސީސީ ފެރީ
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފެރީ ނިޒާމުގައި ބޭނުންކުރަމަށް ފެރީ ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލަނީ
 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ފެރީ ނިޒާމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފެރީ ކުއްޔަށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޓީސީސީ އިން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ،

އެމްޓީސީސީ އިން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އިން ހުޅުމާލެ ފެރީ ނިޒާމުގައި ފަސިންޖަރުން ގިނަ ގަޑިތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނިންދޭ މިންގަނޑު ތަކަށް ފެތޭ ފެރީ އުޅަނދު ފަހަރު ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއެކު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެ ކުންފުނިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން މިފަދަ ފެރީ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި ހުޅަހަޅުއްވާ ފެރީ އުޅަނދުފަހަރު ކުންފުނީގެ ދަފްތަރެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ،

އެމްޓީސީސީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިފެރީތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާނީ މާލެ ހުޅުމާލެ ފެރީ ދެކޮޅު ދަތުރެއް އެންމެ ކުޑައަގެއްގައި ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުތަކެވެ. ހަމައެހެންމެ ދަތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފެރީ ދުއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންން ކަމަށާއި އަދި ދަތުރުމަތީގައި އުޅެނިކޮށް އުޅަނދަށާއި އުޅަނދުގެ އިންޖީނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި، ފަސިންޖަރުންނާއެކު ކަނޑުމައްޗަށް ހުއްޓިއްޖެނަމަ ދަތުރުކުރާ ޓާމިނަލަށް ފަސިންޖަރުންނާއި އުޅަނދު ގެންދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަކީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް