ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން

ފެން މީޓަރަށް ކޮންމެމަހަކު ނަގަމުންދާ 30 ރުފިޔާ އުނިކުރަން ހުށަހަޅައިފިން: ފެނަކަ

  • މީގެ ކުރިން ވެސް މިކަން ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފައި
  • އައްޑޫ ސިޓީގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގެތަކުގެ ފެން މީޓަރުތަކަށް ބޮޑެތި ބިލްތަކެއް ވަނީ އައިސްފައި
  • ރަތް ބިލުގެ ސަބަބުން މަންފާ ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:55 | 4,956

އެމްޑީޕީ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން - އެމްޑީޕީ

ފެން މީޓަރަށް ކޮންމެމަހަކު ނަގަމުންދާ 30 ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ވަރކްޝޮޕްގައި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤު (ސޯބެ) ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމުންނެވެ.

ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ފެން ބޭނުން ނުކުރާ ގެތަކުންނާއި، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގެތަކުގެ ފެން މީޓަރަށް ކޮންމެ މަހަކު 30 ރުފިޔާ ނަގާ މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ވެސް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަން މިހެން ކުރާތާ 30 އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މިސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ 30 ރުފިޔާ ކަނޑާލަދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ ބޯޑުން ވެސް އެކަން ވަނީ ނިންމާފައި. މީގެ ހަތަރު މަހެއްހާ ކުރިން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި. އެކަމަކު އަދި އެއަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ .އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ޖަވާބެއް އެކަމާ ބެހޭ ރަނގަޅު ދާއިމީ ހައްލެއް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަނީ.

~ ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު

މޭޔަރު ޞާދިޤު ހާމަކުރެއްވި ކުރެއްވި ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ގެތަކުގެ ފެން މީޓަރުތަކަށް މަހުން މަހަށް 30 ރުފިޔާއިން އަރާތީ ބައެއް ގެތަކަށް 3000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ބިލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލައަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މޭޔަރު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކަރަންޓާއި، ފެނުގެ ބިލު ނުދެއްކުމުން އަންނަ ރަތް ބިލަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ރަތް ބިލު ފޮނުވުމުން އޭގެ މަންފާ ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ މުޅި ނިޒާމު ގަޑުބަޑުވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދެމަސް ތިން މަސް ވަންދެން ބިލް ބޭއްވީމަ ޖޫރިމަނާ އެރުމާއި ބިލްތައް ގިނަ ވެގެން އަދަދު ބޮޑުވެގެން ގިނަ ފަހަރު ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވުމާއެކު ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ކުންފުނިގެ ތެރޭގައި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރެވިފައި ނެތުމުން އަޅަން މަޖުބޫރުވި ފިޔަވަޅެއް

~ ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު

ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުގެ މި ނިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.