އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ރައީސް ޔާމީން/ އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ފެނުނީ ހަމަ "ޖަލު މީހެއްގެ" ގޮތުގައި: އަދުރޭ

  • ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ 57 ދުވަސް ވެއްޖެ
  • ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ފަސް އަހަރަށް
  • އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ޖަލުގައި ރައީސް ޔާމީނާމެދު އަމަލުކުރަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް، ނަމަވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން އެކަން ދޮގުކުރޭ

ކ. މާލެ | 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 15:42 | 21,448

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެެންމެފަހުން ބައްދަލުވިއިރު، އެމަނިކުފާނު ފެނުނީ "ޖަލު މީހެއްގެ" ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ބާރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލައްވާފައިވަނީ ނުޙައްޤުން ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނާމެދު މިސަރުކާރުން އަދި ޖަލުން ވެސް ޢަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑާ އެންމެފަހުން އެންމެފަހުން ޖަލަށް ދިޔަ ދުވަހު، ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީން ފެނުނީމައި ވަރަށް ދެރަވި. މިތާ މިހެންހުރެފަ އެވާހަކަ ދައްނަވާލަން ވަރަށް ދަތި. ރައީސް ޔާމީނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ތާޒާކޮށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. ވަކިގޮތަކަށް ފުނާ އަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ވަކިގޮތަކަށް ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް. ވަކި ހަމަތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް. ދިރިއުޅުއްވުމުގައި ވަކި އުސޫލްތަކެއް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް 40 އެތަށް ދުވަހެއް އޭރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރައްވާފައި ހުރީމައި، އަޅުގަނޑަށް އެދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ފެނުނީ ޖަލު މީހެއްގެ ގޮތުގައި،"

~ އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

އަދުރޭ އެގޮތަށް ވިދާޅުވިއިރު، މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ހިންގާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވީ މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހުކުމާއެކު ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ވަނީ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު، ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް ދެއްކުމަށް ޢަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއްގެ ތަހުޤީޤު ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަދުރޭ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށްކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަނީ އަދުރޭގެ އެވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނާމެދު ޢަމަލުކުރަނީ، ކުރީގެ ރައީސެއްވީމަ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލިބިލައްވަންޖެހޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް، އަދި އެއްވެސް ކަމެއްގައި އިހުމާލުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.