ރާއްޖެ - ނައިބު ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ފުރިހަމައަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުކަމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް: ނައިބު ރައީސް

  • ޅެންވެރީންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރައްވާން ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވަނީ 1989ގައި
  • ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ޖީލެއް ބިނާކޮށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޒިންމާއެއް
  • ޅެންވެރިކަމަކީ ޤައުމުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަންނެއް

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 25 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 09:32 2,001

31 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މ. އަތޮޅު ދިއްގަރުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ކުޑަކުދީންނަކީ ޤައުމުގެ ކުރިމަގުކަމަށާއި އެ ކުދީންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

31 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މ. އަތޮޅު ދިއްގަރުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ޖީލަކާއި ރަނގަޅު ދަރީންތަކެއް ބިނާކޮށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ. ޅެން ބައިތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޅެންވެރީން ދެއްވާފައިވާ މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކުން ޢިބުރަތް ލިބިގަނެ، ޅެންތައް މެދުވެރިކޮށް ޝާއިރުން ކުރައްވާފައިވާ އިލްތިމާސްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އާދެ، މުޅި ޤައުމު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ކުރާންވީ މަސައްކަތަކީ މިއީއޭ. ހެޔޮ ގޮތުގައި ޅަ ދަރީންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަންމައާއި ބައްޕައާއި، މާމައާއި ކާފައާއި، މުނިމާމައާއި މުނިކާފަވެސް، އަދި ދައްތައާއި ބޭބެވެސް، އަދި ކޮއްކޮވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެން ކުރާންވީ މި މަސައްކަތް މުދައްރިސުންނާއި، މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރީންނާއި، ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ ފަދަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބިވާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން، ލޯތްބާއި ކުލުނު، އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ހޯދައިދީގެން، ރަނގަޅު ޖީލެއް، ރަނގަޅު ދަރީންތަކެއް، ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާން. ޤައުމަކަށް އޮންނާނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެއީ

~ ނައިބު ރައީސް

ޅެންވެރީން ދިވެހި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ، އަދި މިހާރުވެސް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާ، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ޅެންވެރިކަމަކީ ޤައުމުގެ އަދަބިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަންނެއް އަދި ހެއްކެއްކަމަށެވެ. އަދި، ޅެންވެރީންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖާއި، ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ އަދި ކަމާއިބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރާން ޖެހޭކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ނިޝާން ޢިއްޒުންދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ، އެމަނިކުފާނަށް ޚާއްޞަ ހަނދާނީފިލައެއް އަރުވާފައެވެ.

އެބޭފުޅާގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުވަނީ، އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ ދިވެހީން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނާން ޖެހޭ، އަދި ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު، ދަރިވަރުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ، އެ ފިލާވަޅުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަ އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އަގުހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޅެންވެރީންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއިމެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅެންވެރީންގެ ގުލްޒާރުގައި ހިމެނޭ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތެރި ޅެންވެރީންނާއި، ޝާއިރުންނާއި، އަދީބުންނާއި، އުސްތާޛުންގެ ނަންތައް ފާހަގަކުރައްވާ، އެ ބޭފުޅުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ހަދިޔާތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިކުރާ އައު ކުރާން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުވަނީ "ޢިއްޒަގެ ޅެންފޮތް" ގެ ނަމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "މަލަސް" ގެ 103 ވަނަ ޢަދަދު ރަސްމީކޮށް ނެރެދެއްވައިފައެވެ. ޅެންވެރީންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރައްވާން ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވަނީ 1989 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް