ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަ

ރިހާކުރުފުޅި ވަގަށް ނަގައިގެން ޖަލުގައި އެއް އަހަރު، ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް: ޖީހާން

  • ޕެރޯލް ބޯޑު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ބޯޑު އެކުލެވިގެން ވާގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އެބޯޑުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 22 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 14:35 | 6,793

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންސާފުވެރި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސަބްކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖީހާން ވަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިންގް ޕްރޮގުރާމް ނުވަތަ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގުމަށް ޖާގަލިބެނޭހެން ޕެރޯލް ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އިޞްލާޙުތައް ތަފުޞީލުކޮށްދެއްވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ ޕެރޯލް ޤާނޫނަކު ނެތް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިންގް ޕްރޮގުރާމް ހިންގޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ޕެރޯލް ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޖީހާން ވިދާޅުވީ ކުދި ކުށްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިންގް ނުވަތަ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގިދާނެ ކަމަށެވެ.

ރިހާކުރުފުޅިއެއް ވަގަށް ނަގައިގެން، ޔޭޔޭ ޕެކެޓެއް ވަގަށްނަގައިގެން ޖަލުގައި ތިބި މީހުން އެބަތިބި އަހަރަކަށް، ހަމަހަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައި ތިބި މީހުން. އެހެންވީމަ އިންސާފުވެރި ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް.

~ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް

ޕެރޯލް ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިންގް ޕްރޮގުރާމް ނުވަތަ ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ޕެރޯލް ބޯޑު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ބޯޑު އެކުލެވިގެން ވާގޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އެބޯޑުން އިސްނަގައިގެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.