އަންގާރަ 25 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 12
1441 ރަޖަބު 02
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ޓޫރިޒަމް

ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

  • މިމަހުގެ 23 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ
  • މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޚީބު ނުލިބުމުން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 02:37 1,829

ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދަނީ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް - ރިޒުނާ ޒަރީރު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން 19 ބީޗް ސްކައުޓުންގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދުމަށް މީގެކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރީ ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ސޭފްޓީ ބްރީފިންގއެއް ދޭންޖެހެއެވެ. މި ބްރީފިންގ ގައި އެދުވަހެއްގެ މޫސުމާއި ރަށުގެ ވެއްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި ސަލާމަތީގޮތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ. މީގެއިތުރުން މޫދަށް އެރިއުޅޭ މީހުން މޫދަށް އެރެން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ޞަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި އުޅޭތޯ ބެލުމާއި މޫދަށް އެރިއުޅުމުގައި ސޭފްޓީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާތޯވެސް ބަލަންޖެހެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މީގެކުރިން 19 ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރީ މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްސަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 19 ރަށެއްގައި ބީޗް ސްކައުޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ޙާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް ދިމާވާ ޙާދިސާތައް ތަކުރާރުވަމުންދާތީ، ފަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކޮށް، އެފަދަ ޙާދިސާތައް މަދު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް