އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ޖޭއެސްސީ

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިޒާމުން ހިންގަން ކޯޓުތަކުން ތާއިދު

  • ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުންނާއި ބައްދަކޮށްފައިވޭ
  • ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފަވާ މައްސަލަތަކުގެ ނުނިމި ހުރި ޢަދަދު ސާފުކޮށްފައިވޭ
  • ނުނިމިހުރި ސަބަބުތައް ވެސް ސާފުކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:54 | 4,879

ޖުޑިޝަަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިޒާމުން ހިންގަން ކޯޓުތަކުން ތާއިދުކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައްކުގައި ކޯޓުތަކުން އަވަސް ކުރުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި ލަސްވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުންނާއި ބައްދަކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމިކަމަށެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020 ދުވަހުގެ ރޭ 21:30 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުތަކަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަދަދާއި، މައްސަލަތައް ނުނިމި ހުރި ޢަދަދު އަދި ނުނިމިހުރި ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ މައްސަލަތައް އަވަސްވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިމާޒެއްގެ ތެރެއިން ބަލަން ފެށޭނެ ނިޒާމެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަންކުރުމަށް ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާ އިދާރީ ވެރިން އެއްބާރުލުންދެއްވާ ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ، މަރުހަބާ ކިޔުއްވި ކަމީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މުސްތަޤްބަލުގައި އަވަސް ކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބާރެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.