ބުދަ 19 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 6
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 25
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިޒާމުން ހިންގަން ކޯޓުތަކުން ތާއިދު

  • ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުންނާއި ބައްދަކޮށްފައިވޭ
  • ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފަވާ މައްސަލަތަކުގެ ނުނިމި ހުރި ޢަދަދު ސާފުކޮށްފައިވޭ
  • ނުނިމިހުރި ސަބަބުތައް ވެސް ސާފުކޮށްފައިވޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 17:54 4,133

ޖުޑިޝަަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިޒާމުން ހިންގަން ކޯޓުތަކުން ތާއިދުކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައްކުގައި ކޯޓުތަކުން އަވަސް ކުރުމާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި ލަސްވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުންނާއި ބައްދަކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމިކަމަށެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020 ދުވަހުގެ ރޭ 21:30 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުތަކަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢަދަދާއި، މައްސަލަތައް ނުނިމި ހުރި ޢަދަދު އަދި ނުނިމިހުރި ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ މައްސަލަތައް އަވަސްވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިމާޒެއްގެ ތެރެއިން ބަލަން ފެށޭނެ ނިޒާމެއް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަންކުރުމަށް ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާ އިދާރީ ވެރިން އެއްބާރުލުންދެއްވާ ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ، މަރުހަބާ ކިޔުއްވި ކަމީކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މުސްތަޤްބަލުގައި އަވަސް ކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބާރެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް