ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެސްޓީއޯ-އައިޖީއެމްއެޗް

ޕްރީނޭޓަލް ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެސްޓީއޯއިން އަޖީއެމްއެޗަށް ފޯރުކޮށްދީފި

  • ސްކްރީނިންގ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފަށާފައި
  • މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބިގެންދިޔަ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި
  • މިކަމަކީ އުނިސެފް އަދި ޑަބްލިއު އެއްޗްއޯ އިންވެސް އޭގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެއް

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 13:47 | 3,100

ސްކްރީނިންގ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފެށުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕްރީނޭޓަލް އަދި ނިއުބޯން ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެސްޓީއޯއިން އަޖީއެމްއެޗަށް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މުޅިން އަލަށް ފަށާ މި ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެސްޓީއޯއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ސްކްރީނިންގ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މި ވޯކްޝޮޕް 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ފެށުމަށް ބުދަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވީ، މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބިގެންދިޔަ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަންމަގެ ބަނޑުގައި ތުއްތު ދަރިފުޅު އޮންނަ އިރުގައާއި، ވިހެއުމަށްފަހު ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ސްކްރީން ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަން އަމްރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަމްރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެސްޓީއޯއަކީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ޤައުމީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ އެ ކުންފުނިން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ދާއިރާއެއް ކަމަށްވެސް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރީނޭޓަލް ސްކްރީނިންއަކީ މައިމީހާގެ ބަޑުގައި ދަރިފުޅު އޮންނައިރު އެ ކުއްޖާ ބައެއް ބަލިތަކަށް ސްކްރީން ކުރެވި ލެބޯރަޓަރީ ޓެސްޓުތަކެއްގެ އެހީގައި ދެވިގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި ނިއުބޯން ސްކްރީނިންގެ ޚިދުމަތްތަކީ ވިހެއުމަށްފަހު ކުދިން އުފެދުމުގައި ހުރެދާނެ ބައެއް ބަލިތަކަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ލެބޯރަޓަރީ ޓެސްޓުތަކެއްގެ އެހީގައި ދެވިގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.

ޕްރީނޭޓަލް އަދި ނިއުބޯން ސްކްރީނިންގެ ސަބަބުން ތުއްތު އުމުރުތަކުގައި ކުދިން މަރުވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، އެ ކުދިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދިނުމާއި، އެކުދިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ލިއްބައިދޭއިރު، މިކަމަކީ އުނިސެފް އަދި ޑަބްލިއު އެއްޗްއޯ އިންވެސް އޭގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.