އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ދީބާޖާ މައްސަލަ

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީބާޖާއަށް ދެއްކުމަށް
  • ދީބާޖާއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވަނީ ވާހަކަދެކެވި، 174 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދައްކުރެވިފައި
  • އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް، ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން

ކ. މާލެ | 15 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 13:11 | 3,640

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ވ) އާއި އެ އަޑުހުމަށް ވަތް ބައެއް މީހުން ކޯޓު ބޭރުގައި - ޙުސައިން ޙަސަން

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައުލަތުން ދެއްކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:40 އަށެވެ. ނަމަވެސް އެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރި ވަކި ސަބަބެއް ސިވިލް ކޯޓުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ދީބާޖާ މައްސަލާގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ދީބާޖާއަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާމެދު ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަރުހަލާއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި އޮންނަ ސްޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީން ދަނީ ދީބާޖާއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުންތަކަކަށް އެއްބަސް ވެފައިވާކަން މީގެކުރިން ވަނީ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

ދީބާޖާއަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި މިދިއަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފަ އެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ދައުލަތުން ދީބާޖާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 58 މިލިއަން ރުފިޔާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭން ދައުލަތުގެ އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދީބާޖާ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 348.10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހުކުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އަދި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީންވެސް ބަލާފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރާއި ދީބާޖާއާ ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުުން މިހާރު ވަނީ 348 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށްވާ 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމަށް އާދެވިފަ އެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހާއި ދައުލަތުގެ އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ވެސް ވަނީ 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުމަށްވަުރެ، 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީބާޖާއަށް ދައްކުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދައުލަތަށް އުފުލަށްޖެހުނު ބޮޑުބުރަ ކުޑަވެވެގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކަރުން ދީބާޖާއަށް ދެއްކިކަން އަދި ޔަގީނެއް ނުވެއެވެ.

ދީބާޖާއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ދޭން ޖެހުނީ ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަށްފަހު، ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ބާޠިލު ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައެވެ. އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ ނ، ރ، ބ، ޅ. އަތޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފެއްދި ދީބާޖާއަކީ ރެޒޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސްވެނިއަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.