ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ އިންސާނުންގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލުތަކެއްކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާނީ މޮޔައިން: ރައީސް ނަޝީދު

  • މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށްކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަންޖެހެނީ އެ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 13:01 2,604

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ އިންސާނުންގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލުތަކެއްކަމާއިމެދު ޝައްކު ކުރާނީ މޮޔައިންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓާއި, ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާ ފެށުމަށް ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް ބަދަލު ނާންނަކަމަށް ދެކޭނީ މޮޔައިން ކަމަށެވެ. އަދި އެބަދަލުތަކަކީ އިންސާނުންގެ ސަބަބުން އަންނަ ބަދަލުތަކެއްކަމާއިމެދު ޝައްކުކުރާނީވެސް މޮޔައިން ކަމަށެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮތެއް ނުވެ, ސަލާމަތުގެ އައްސޭރީގައި އޮވެވިދާނެ ކަމަށް ދެކޭނީވެސް މޮޔައިން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަންޖެހެނީ އެ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެގެންކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ދިރިއުޅުން ހުއްޓާލާކަށް. އަދި އަޅުގަނޑު ވަކާލާތެއްވެސް ނުކުރަން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް މަޑުކުރާކަށް. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅުތައް އެބަހިއްކާ، ކުޅިތައް އެބަހިއްކާ، ފަރުތައް އެބަ ނަގާ، ވާ އެބަ ސާފުކުރޭ، ތިމާވެއްޓަށް އިންތިހާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެއްލުންދޭ. އެދޭ ގެއްލުމާއި އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަކާއި ދެކޮޅުޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށް، މަލާމާތުގެ ރާގުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްދުވާ މިންވަރުވެސް ކުޑައެއް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު ކުރަނީ ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓްރެޓެޖީއަށް. އެއީ ދުނިޔެއަށް ގެއްލުން ނުދީ، ގެދަވަޅި މަދުކޮށްގެން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހޯދޭނެ ގޮތް ތައް ހޯދުން.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނުގަ، ބައިވެރިވީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އ.ދ. ގެ 74 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ސަރުކާރާއި، ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި ނޫ އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވެ މި ސިޔާސަތަށް ބޭނުންވާ މެރިން ސްޕެޝަލް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލެވިގެން ދާނެއެވެ. މި ޚާއްޞަ ޕްލޭން ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި، ތަރައްޤީގެ ނޫ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ޕްލޭނަކަށް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް