ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - ރައީސް ޞާލިޙު

ރައީސްގެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ދެއްކުންތެރި ކަން؟ މިނިމަމް ވޭޖަކީ ޖޯކެއް ނޫން!

  • އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ދޭހަކޮށްދެނީ ދެއްކުންތެރިކަމޭ
  • އަނެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ފޮޓޯ ގެ "ޕޯސް" ވަރަށް ސަޅި ކަމަށް
  • މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުން ލަސް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 23:19 3,680

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - ރައީސް އޮފީސް

ދާދި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ދައުރުވި ފޮޓޮއަކަށް ވެގެންދާނީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު "މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑުން ތައްޔާރު ކުރެއްވި ރިޕޯޓު" ވިދާޅުވާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޮއެކެވެ. މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ ޕޭޖުން ޢާންމުކުރި މި ފޮޓޮއިން ރައީސް ޞާލިޙު، ރައީސްގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި މިނިމަމް ވޭޖު ރިޕޯޓު ވިދާޅުވާން ހުންނަވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. މި ފޮޓޮއާއެކު ޢާންމުންގެ ޝުޢޫރުތައް އޮއްސާލީ ޕޯސްޓުގެ ކޮމެންޓު ސެކްޝަނުގައެވެ. ރައީސްގެ މިފޮޓޮއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ޚިޔާލުވެސް ތަފާތެވެ.

އެގޮތުން، ގިނަ ބައެއް ފާޑުކިއުންތައް ރައީސަށް ޢަމާޒުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި މި ފޮޓޮއިން ދައްކުވައިދެނީ ރައީސް ދެއްކުންތެރިކަމެވެ. އަދި ދެއްކުންތެރިކަމުން ދުރުވެ، ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއް ދެއްކުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިމަމް ވޭޖަކީ ޖޯކެއް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮމެންޓު ކޮށްފައިވާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ ރައީސްގެ މި ފޮޓޮއިން އެނގިގެންދަނީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ޚަބަރުތަކުގެ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯއްދެވުމަށެވެ.

ކޮމެންޓު ކުރި ގިނަ ބައެއްގެ ވާހަކަ މިހެން ހުރިއިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނާގޮތުން މި ސަރުކާރު ގެނައުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓު ދިނީ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާރުވެސް އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ޢާންމުންގެ ފަރާތުން، މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުން މާ ލަސްކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާތައް އަޑުއިވެއެވެ.

ރައީސްގެ މި ތަޞްވީރަށް ފާޑުކިއުންތަކާއެކު، ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް ވެސް ކޮމެންޓު ސެކްޝަނުން ފެނިގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅިގެން ދާއިރު، ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއާއި އެއްވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ފޮޓޯ ނެގި ފޮޓޯގްރާފަރަށް ވެސް ތަޢުރީފު ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ.

ރައީސްގެ މި ފޮޓޮއިން ފެނިގެންދާ "ޕޯސް" އަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތަޢުރީފުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރައީސް ފޮޓޯ ނެންގެވިގޮތަށް، ފޮޓޯ ނެގުމަށްވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭބޭފުޅުންގެ މިފަދަ ފޮޓޯތައް މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ޢާންމުކޮށްފައި ނުވާތީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މި ފޮޓޯ ކަމުގޮސްފައިވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، މި ފޮޓޮއާއެކު ހާމަވެގެންދިޔައީ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ މިންވަރެވެ. އެގޮތުން ސެކްޓޯރިއަލް ވޭޖް، މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑު އަދި މިނިމަމްވޭޖުގެ ގޮތުގައި ވަކި ޢަދަދެއް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ނުކުރުމާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް އެ ބައެއްގެ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ ކަމަށާއި، މާގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ނުވެ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޢަމާޒުހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް