ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 114 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

  • ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް 1166 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ
  • އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ލަފާދީފައިވޭ
  • ހިސާބުތައްވެސް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 10 ޑިސެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 17:04 | 2,444

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް 1166 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭ - ރައީސް އޮފީސް

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 114 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްއިން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ 2018ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނީ 1990 އިން ފެށިގެން 2018ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް 1166 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމް ހާސިލު ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 140،089،935 (ސަތޭކަ ސާޅީސް މިލިއަން އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް 140.09 މިލިއަން ރުފިޔާ މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯންގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އިރު 114،128،300 (ސަތޭކަ ސާދަ މިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާވީސް ހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާ ލަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ކަށަވަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމާގުޅޭ ކޮންޓްރޯލްތައް ގާއިމްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ހިސާބުތައްވެސް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައި ވާގޮތުން ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮންމެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް އެކި ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަދާއި ދަރިވަރުން ފައިސާ ނުދައްކައި ހޭދަވަނީ ކިހާ މުއްދަތެއް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަންވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހިސާބުތައް ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓައި އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ލަފާދީފައިވެއެވެ.

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތައްވެސް ގަވާއިދުން ދައްކާފައި ނުވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ލޯންތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރުނު ޕަރފޯރމެންސް އޮޑީޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

'ނެޝެނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް'ގެ ދަށުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 1،396،199،973 (އެއް ބިލިއަން ތިން ސަތޭކަ ނުވަ ދިހަ ހަ މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 'އޯވަރޑިއު' ގެ އަދަދު 40،450،081 (ސާޅީސް މިލިއަން ހަތަރަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް އަށްޑިހަ އެކެއް) ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. އަދި ލޯން ސްކީމް ފޯ އެޑިއުކޭޝަނަލް އެސިސްޓެންޓްގެ ދަށުން 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވާގޮތުން "ނެޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް 2" ގެ ދަށުން އެ ބޭންކުން 85 ދަރިވަރަކަށް ޖުމްލަ 7،133،493 (ހަތް މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ޙާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިނެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯންގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 21 ދަރިވަރުން ލޯން އެއްކޮށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާއިރު 64 ދަރިވަރަކު މިދޔަ އޯގަސްޓް މަހާއި ހަމައަށް 4.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.