ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޕާކު

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ޕާކު އަންނަ މަހު ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • ފުރަތަމަ ޕާކު ހުޅުވުުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ނޮވެންބަރު 11 ގައި
  • ބައެއް މައްސަލަތައް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން ޕާކު ހުޅުވުން ލަސްވެގެންދިޔަ
  • ޕާކުގައި ގަސްއިންދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:11 | 2,438

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މޭޔަރ ޝިފާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ޕާކު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގުރާމުގައ ޝިފާ ވިދާޅުވީ ނޮވެންބަރު 11 ގައި ލޮނު ޒިޔާރަތް ޕާކު ހުޅުވަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް މައްސަލަތައް ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން ޕާކު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް ލަސްވިކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާކު ހުޅުވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން މޭޔަރ ޝިފާ ވިދާޅުވީ ފަހުން ގެނައި ގަސްތަކެއް ޕާކުގައި އިންދިމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މިކަން އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ދެމަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެކަމަށެވެ.

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ނިންމުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުން ސިޓީ އައުމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ގާނޫނުގެ ހުރިހާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން . ސިންގަލް ސޯރސަސްއަށް 20 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދެވޭތޯ ބިޑު ކޮމެޓީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ލައިގެން މަސައްކަތް ކުރިން. ބިޑް ކޮމެޓީން ނުނިންމާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީހުންނަށް ވަކިން މަސައްކަތެއް ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެ.

~ ޝިފާ- މާލޭގެ މޭޔަރ

ޕާކުގެ މައްސަލައިގަ، ސިޓީކައުންސިލަށް ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް ޝިފާ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ފައިސާއިން ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޢާންމު ފަރާތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެހީއާއިއެކު އެޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޤަވާއިދުން ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.