ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުން

ސިއްރު ވޯޓަކުން ކައުންސިލްގެ ރައީސުން އިންތިހާބުކުރަންޖެހޭގޮތަށް، ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހްކޮށްފި

  • ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު 5 އަހަރަށް އިތުރުކުރުން
  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު
  • މި އިސްލާހުތައް ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 15:36 | 3,093

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - ރައީސް އޮފީސް

ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދިމިގްރާތީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެގޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ، މިމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެކަމަށް ނެގި ވޯޓުގައި، 69 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކުއެވެ.

އެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން، އެ ކައުންސިލުގައި ހިމެނެންވާނީ އެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް އިންތިޙާބު ކުރާ ރައީސުން ކަމަށް ވެސް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުން ސިއްރު ވޯޓަކުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ އިތުރުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު 5 އަހަރަށް ދިގު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ އިސްލާހުކޮށްފައެވެ.

11 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވުނު ސަބްކޮމެޓީއިން ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްމަބަރުންނަށް ދެވުނު ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް އިސްލާހެއް ފޮނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއިން ބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ދެ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

މެމްބަރު ކޮމެޓީއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރަންވާނީ މިގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމަށްފަހު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވަން ވާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އެކުލެވޭ ގޮތް ކަމަށް އަދި އެކައުންސިލްތައް އިންތިހާބުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ކަމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބިލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ.

މި އިސްލާހަށް ވަކިން ވޯޓަށް އަހާފައިވާއިރު އިސްލާހު ފާސްވެފައިވަނީ 66 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކުއެވެ.

މެމްބަރު އާޒިމް ކޮމެޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ދެވަނަ އިސްލާހަކީ ބިލުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެކެވެ. 'ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްކޮށް ތަސްދީގު ކުރާ ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން' މިގޮތަށް މެމްބަރު ވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މި އިސްލާހަށް ވެސް ވަކިން ވޯޓަށް އަހާފައިވާއިރު އިސްލާހު ފާސްވެފައިވަނީ 66 ވޯޓާއިއެކުއެވެ.

ތަޅުމުގައި ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކާއި، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއިން ހުށަހެޅު އިސްލާހުތަކާއި އެކު ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 69 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.