ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
މަގޭ ރިޕޯޓް

ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ

  • މުހިއްމު ގިނަ ބިލްތަކެއް ފާސްކޮށްފައިވޭ
  • މީގެ ކުރިން މަޖިލިސްތަކުން ނުކުރާ ވަރަށް މި ދައުރުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
  • މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 569 ގަޑިއިރު ހޭދަކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 7 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 19:43 | 8,634

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނިމިގެން ދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީީޕީއަށް ނެތުމަކީ އެ ޕާޓީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޕާޓީ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެކެވެ. އޭރު މަޖިލީސް ތެރޭގައި ކަން ހިނގައިގެން ދިޔަ ގޮތް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅަށްވެސް އެނގޭނީ އެ ޕާޓީ އަށެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީސް ހިންގީ އެބައި މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަަކަށެވެ.

އިދިކޮޅުގައި އޮތް އެމްޑީޕީ އަށް މަޖިލީހުގައި ބަހެއް ކިޔަންވެސް އޭރަކު ފުރުސަތެއް ނުލިބެއެވެ. އެ ހުރިހާ ވޭނެއް ތަހައްމަލުކޮށް، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ހޯދުމަށް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ޕާޓީ ނިކުތީ ވަރަށް ފޯރިއާއި ޖޯޝުގައެވެ. އެ ނިކުތް ގޮތަށް އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔާފައި، ގިނަ މީހުން ހީކުރި ގޮތާއި ޙިލާފަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައެވެ.

އެ ހިސާބުން އެނގިގެން ދިޔައީ، އެއީ ގިނަ ރައްޔިތުންވެސް ބޭނުންވެފައި ތިބި ބަދަލެއް ކަމެވެ. މީގެ ކުރިން މަޖިލިހުގައި ތިއްބެވި ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ބޭރުކޮށްލުމަށް ފަހު، އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތައް ދިނީ ވައުދުވީ އިސްލާހުތަކަށް ފެންބޮވައިގަނެފައި ތިބި ރައްޔިތުންތަކެއް ކަމާއި މެދު ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންތިހާބު ކުރެވިގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ގައުމަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނައުމުގެ ބާނީ، ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ މުޅި މަޖިލިސް ހިންގާ ގޮތަށް ބަދަލު އައުމެވެ. ކުރިން ތިބި ރައީސުން އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތާއި މުޅިން ހިލާފަށް، މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް ގަޔާވެގެން، ކަމާއި ވެގެން އުޅުއްވާ ރައީސެކެވެ.

މި ތަފާތު މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފެންނަން ފެށިއެވެ. ކުރިން ''މަރުވެފައި'' އޮތް މަޖިލީހަށް ދިރުމެއް ލިބި ފުލުފުލުގައި ކޮމިޓީތައް އުފެދި ޖަލްްސާތަކުގެ ގަޑިތައް އިތުރު ކުރެވެން މާގިނަ ދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ. މެމްބަރުން ކުރަންވި މަސައްކަތް ގިނަވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު މި ދައުރުގައި މަޖިލީހުން މުހިއްމު އެތައް މަސައްކަތެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ދައުރު ތެރޭގައި 11 ބިލެއްގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި އަށްބިލެއް މިހާރުވެސް އެބައޮތެވެ. ދައުރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، މަޖިލީހުގެ ވޯޓުން ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމެވެ. ކިލަނބުވެފައި އޮތް ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ވަނީ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް އަލަން އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުންވެސް ވަނީ އައްޔަން ކުރަންވެސް 19 ވަނަ މަޖިލީހުން ވަނީ ރުހުން ދީފައެވެ. ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްދޭ ބިލާއި، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގޭ ބިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ 30 އިންސައްތަ އަންހެނުން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ބިލްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާ ބާރަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިމިވަނީ ހަމަ ގައިމުންވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސާތުގައި ހުންނަވަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަރަށް ވެސް މިންނަތް މަސައްކަތުންނެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކިތަންމެ ގިނަ އިރެެއްވަންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހުނަސް އެ ދުވަަހަކަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ފަހު ނޫނީ މަޖިލީސް ނިންމަވާލައްވާކަށް އެމަނިކުފާނު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންފުޅެއް ނުވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު 18 ވަނަ މަޖިލީހާ ހިލާފަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށް އެ މެމްބަރުންގެ އަޑު މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަ ހަމަޔަށް ލިބެއެވެ. އެ މެމްބަރުން އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކުރި އިހްތިޖާޖުތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގިއިރުވެސް ނަޝީދު ބޭނުންވީ އެ މެމްބަރުންގެވެސް ބައިވެރިވުމާއި އެކު އިދިކޮޅުގެ އަޑު ކަނޑުވާނުލައި އެ ފުރުސަތުތައް ވެސް ދިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮވެމެ ނަޝީދު އިސްކުރެއްވީ ކެތްތެރި ކަމެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ އެމަނިކުފާނު މަޖިލީސް ހިންގަން ބޭނުންފުޅު ވަނީ ކްލާސް ރޫމެއް ގޮތަށެވެ. ހަމަ ހަގީގަތަށްވެސް މި ފަހަރުގެ މަޖިލީހުން ފެނިގެން ދިޔައީ ޓީޗަރު ބުނަ ގޮތަށް ދަރިވަރުން އަމަލުކުރި ތަނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.