ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގަ ސޮއިކުރަނީ

  • ޑިސެމްބަރ 9 ން 13 ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުންވެސް ބަރުލަމާނީ ގުޅުން ރަނގަޅުކުުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ އެކުވެރި ގުޅުން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ހިމަނާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 7 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 11:19 | 1,818

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް (ލޮކްސަބާ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭޑިންގ އެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

މިދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިމަހުގެ 9 ން 13 ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 15 މެމްބަރުންގެ މިވަފުދު އެކުލަވާލާފައިވަނީ، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރެވޭގޮތައް ކަމަށާއި، އެމެމްބަރުންނާއި އަމީން ޢާންމުގެ އިތުރުން ކައުންސެލަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދެމެދު ވެވޭ މިއެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުންވެސް ބަރުލަމާނީ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި، ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ އެކުވެރި ގުޅުން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީ އޮނިގަނޑެއްވެސް އެކުލަވާލެވޭނެ. މީގެއިތުރުން ދެ ފަރާތުންވެސް ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބަރުލަމާނީ އެއްބާރުލުން ކުރިއަރުވާ މަގުފަހިކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން މިއެމްއޯޔޫގައި ހިމެނޭ.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް ތަކާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކޮންފަރެންސަކަށް ދަޢުވަތު ލިބިވަޑައިގަންފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިސްލާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ތަކަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަޖިލީސްތަކެއް ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަގަށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތައް ބައްޓަން ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.