ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުން

ކައުންސިލް ތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިއްޖެ، މަރުޙަބާ: ރައީސް ނަޝީދު

  • ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ފާސްވީ 76 ވޯޓާއި އެކު
  • ބިލް ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ބާރުވެރި ކައުންސިލްތަކަކަށް މަގުފަހިވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ބިލު ފާސް ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވި

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 01:21 | 2,476

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

ކައުންސިލްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.

ފަސް ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮންމެ ކައުންސިލެއްގައި 2 އަންހެން ކައުންސިލް މެންބަރުން ހިމެނުމަށާއި، 7 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލުތަކުގައި 3 އަންހެން މެންބަރުން ހިމެނުމަށް ލާޒިމުކޮށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ބިލު ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ބާރުވެރި ކައުންސިލްތަކަކަށް މަގުފަހިވެއްޖެ ކަމަށާއި، އަންހެނުންނަށްވެސް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ގޮނޑި ކަށަވަރު ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރެވި ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅިއްޖެ ކަަމަށާއި، ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އެ ރަށަކަށް ދެވި ރަށްރަށުގެ އިޙްތިޞާޞް ކަނޑައެޅިއްޖެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ބޭފުޅުންނާއި، އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ސެކެޓްރިއޭޓާއި، އެޖެންޑާ 19 ކޮމިޓީ އަދި ބިލު ފާސް ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ހުށައެޅުއްވީ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްއެވެ. އެގޮތުން މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންވަނީ ތަޅުމުގައި ކޮމެޓީ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި ޖުމުލަ 11 އިޞްލާހެއް ކޮމެޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، މަޖިލީހުން ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއި އެކު މި ބިލު ފާސްވީ 76 ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.