އާދީއްތަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020
08 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 08
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ފަލަ ސުރުޚީ

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަމެއް: ރެޑް ކްރެސެންޓް

  • މި ރީޖަންގެ ރެޑް ކްރެސެންޓްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 00:09 | 2,132

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން "ފަލަ ސުރުޚީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަކީ ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ މާލޭ ބްރާންޗުގެ މެނޭޖަރ އައިޝަތު އަފާފް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މާލޭ ބްރާންޗުން މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވަރަށް އާދަޔާއި ޚިލާފު ޚިދުމަތެއް ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މީހުނަށް ދިމާވާ ނަފުސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބަލިމީހުންނަށް ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވެސް އެހީތެރިވަމުން އަންނަކަން އަފާފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބަލިމީހާ ބަލިވެގެން، އެނދުމަތީގައި އޮންނަ މީހާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރުމަވެރިން ގޮސްފައި އެއީ އަށްވަނަ ބުރިން ކަމަުގައި ވިޔަސް ކިތެންމެ ހަނި ސިޑިއަކުން ކަމަށްވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރުމަވެރިން އެ ބަލިމީހާ ވަރަށް ލޯބިން ވަރަށް ހެޔޮ ހިތުން އެބަ ގެންގޮސްދޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ހިސާބަށް އެމްބިއުލާންސްގައި. ހަމަ ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށްވެސް ގެންގޮސްދޭ . މިކަހަލަ އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން އެބަ ފޯރުކޮށްދެވޭ

އަފާފް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކާރިޘާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާނީ އެކަމަށް ތަމްރީނު ވެފައި ތިބި ކުދިން ކަމަށެވެ.

ޞަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަފާފް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ނެޝަނަލް ސޮސައިޓީ ތަކަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑު އާއިލާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ޞަރަޙައްދުގެ ރެޑްކްރެސެންޓް އަދި ރެޑްކޮރޮސް ސޮސައިޓީތައް ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކައި ގުޅޭގޮތުން އަފާފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން މި ޞަރަޙައްދުގެ ވަރަށް ގިނަ ލީޑާރުންނާއި އެކު ލީޑަރޝިޕް ފޯރަމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި މި ފޯރަމުގައި މިޞަރަޙައްދުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން ލީޑަރޝިޕް ނަގައިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބިދޭސީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ރެޑްކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީއާއި އެކު މައިގްރެންޓް ޑައިލޮގެއް ހެދިފައިވާނެ ކަމަށް އަފާފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ވޮލެންޓިއަރ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 7 އަސާސެއްގައި ސޮއިކުރުމުން އެޖަމާޢަތުގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް އަފާފު ވިދާޅުވިއެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދު ކުރެވުނު "ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޤާނޫނު 7/2009ގެ" ދަށުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމާޢަތް އުފެއްދީ އެއަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ޖަމާއަތުގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގައި އެ ޖަމާއަތުގެ ގޮފިތައް ޤާއިމުކޮށް ރަށުގައި ތިބެގެން ދަރުމަވެރިންނަށް ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނެ އިންތިޒާމުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެެވެ. މިހާރު އެޖަމާއަތުގެ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި 400އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރުމަވެރިން ޚިދުމަތް ކުރެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާއި، ޢާންމުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.