ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމުމުން އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ: ޔައުގޫބް

  • ޑިވިޑެންޑް ޓެކްސް ނެގުމާއި މެދު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވި
  • ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި އިރު އޮތީ ޑިވިޑެންޑު ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަކަށް ނޫން
  • ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރިޔަށްވުރެ ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 23:47 | 3,391

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ - މަޖިލިސް

ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމުމުން ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ޢާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާގޮތަށް ޢާމްދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާއި ގުޅޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

ޢާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ކުރައްވަމުން ދިޔައިރުވެސް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޑިވިޑެންޓުން ޓެކްސް ނެގުމާމެދު ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރު ޔަޢުޤޫބު ވިދާޅުވީ، ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ރައީސް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވިއިރު އޮތީ ޑިވިޑެންޑް ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރުމާއި އެކު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނެގުމަކީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޓެކްސް ނެގުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ޔަޢުޤޫބް ވިދާޅުވީ، އެއީ ވިޔަފާރިވެރިންވާ ''ޑިސްކަރޭޖެއް''ވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމުމުން އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ޔަޢުޤޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން ގައުމަކަށް ބޭނުންވާ އެއް ގައުމު... ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި އިންވެސްޓް ކުރާއިރު އެ ބޭފުޅުންވެސް ބައްލަވާ ކަމެއް އެ ގައުމެއްގެ ޓެކްސް ސިސްޓަމް އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. ޓެކްސް އަކީ ވިޔަފާރިވެރިން އެންކަރޭޖް ކުރާ ސިސްޓަމެއް ނަމަ އެ ގައުމެއް އަބަދުވެސް ޗޫޒް ކުރުމުގެ ހަމަ ޕްރިއޯރިޓީ އަބަދުވެސް ދެއްވާނެ

~ ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ~ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، އެއަކީ ރައްޔިތުންނަށާއި ޓެކްސް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށް ޔަޤުޤޫބް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޢާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިލުގައިވަނީ ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޢާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެންކަމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

މިބިލުގައި ވާގޮތުން ފަރުދުންގެ ޢާމްދަނީގެ ޓެކްސް ނެގުމުގެ އެބިލުގައި ވާގޮތުން، މަހަކު 60،000ރ މަތީގެ ޢާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ އަތުންވެސް ޓެކްސް ނެގޭނެ އެވެ. އެބިލުގައި ކުރިން އޮތީ، 40،000ރ އިން މަތިން ޢާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޓެކްސް ނެގުން ކަމަށްވިޔަސް ފަހުން އެ ޢަދަދު ވަނީ 60،000ރ އަށް މަތިކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގޭ ޕަސެންޓޭޖްތައް މަތިކޮށް، ގިންތިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ވެސް ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.