އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫން

ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތައް ގެންނަނީ

  • ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި އޮތް ހަނިކުރުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބިލުގައިވޭ
  • ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ލިބިދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށްވެސް ބިލުގައި ވޭ
  • ހައްޔަރުކުރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުމަށްވެސް ބިލުގައިވޭ

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 17:18 | 4,589

ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ބިލެއް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގައި އިތުރަށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، އަދި އެ ޤާނޫނުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި މުހިންމުކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް (އޭޖީ) އިން ބުނެއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ މި ބިލުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މުހިއްމު ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށް ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެފަދައިން ހިމެނިފައި ނުވާ މުހިންމު ކުށްތައް އިތުރުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރޭޕް ކުރުމަކީ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް މިހާރު ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުން ވެސް މީގައި ހިމެނެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޢާންމު ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު، ހަމަ އެކަނި ފުލުހުންނަށް އޮތް ނަމަވެސް އޭޖީ އޮފީހުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުގައި ވަނީ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޢާންމު ތަނަކަށް ވަންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އެ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު، ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި އޮތް ހަނިކުރުން އިޞްލާޙުކޮށް، ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ލިބިދޭ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް މި ބިލުގައިވެއެވެ. އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހާ ބަލާފާސްކުރުމުގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިޖުރާޢަތު އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުމަށް ވެސް ބިލުގައިވެއެވެ.

އަދި ހައްޔަރުކުރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު އިތުރަށް ތަފްޞީލުކުރުމަށްވެސް މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކިން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ލާޒިމު ނުވާގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ބިލުގައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ކުރުމަށްފަހު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް، އެ ރޭންކްގެ އޮފިސަރަކަށް އަންގަން ޖޭހޭނެއެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރަށް ދެކޮޅުނުހަދާނަމަ، އޭނާ ގައިގައި ބިޑިނޭޅުވުމަށް ޤާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާއަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ ގައިގައި ބިޑިއެޅުވޭ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ބިލުގައި ވެއެވެ.

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާ އުޞޫލު އިޞްލާޙުކޮށް، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރު ނިންމާ ޙާލަތެއްގައި އެ ނިންމުން ކޮންމެ 30 ދުވަހަކުން މުރާޖަޢާކޮށް، އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަން ލާޒިމުކުރުން ވެސް އިޞްލާޙު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.