ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ބްރޯޑްކޮމް

ބްރޯޑްކޮމްއަށް އަލީ ޔޫސުފާއި ގައިސް، މަރިޔަމް ވަހީދާ

  • މަރިޔަމް ވަހީދާ އައްޔަނުކުރުމަށް 68 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވޭ
  • ގައިސް މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފައިވަނީ 64 މެމްބަރުން
  • އަލީ ޔޫސުފްއަށް ލިބިލެއްވީ 66 ވޯޓު

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 3 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 14:04 2,497

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް އަލީ ޔޫސުފް، މަރިޔަމް ވަހީދާ އާއި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު އަހުމަދު ގައިސް - ގޫގުލް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަލީ ޔޫސުފް، މަރިޔަމް ވަހީދާ އާއި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު އަހުމަދު ގައިސް އައްޔަނުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ ކުރީގެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ އިސްމާއިލް ސޮފްވާން އާއި ހަސަން ނަބާހުއާއި އިސްތިއުފާދެއްވުމުން ހުސްވެފައިވާ އެ ދެމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި އެ ދެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސް އިސްކަންދެއްވާ ތަރުތީބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 36 ނަންފުޅުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތީ ގ. މަސްއޮޑިގެ ޝިފްލާ އިބްރާހީމް އާއި, ގ. ޑޭޒީފެހި މުހައްމަދު ހިލްމީއެވެ.

މިނަންތައް ދިރާސާކުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބްރޯޑްކޮމް އިން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އުޅެނީ ޝިފްލާ އިބްރާހީމް އާއި އަހުމަދު ޤައިސް އެވެ. އަދި ތިން ވަނަ އަށް ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އަލީ ޔޫސުފްއެވެ.

ޝިފްލާގެ ނަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާފައިވާއިރު އޭނާއަށް ރުހުންދިނުމަށް މަޖިޅިހުން ފާސްވެފައެއް ނުވެއެވެ. ޝިފްލާ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 7 މެމްބަރުންނެވެ. ގައިސް މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފައިވަނީ 64 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އަދި އަލީ ޔޫސުފްއަށް ލިބިލެއްވީ 66 ވޯޓެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިން ގައިސް އަކީ ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވާ، ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ކަމަށް އެއްބަސްވި ފަރާތެކެވެ. ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުމަކަށް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު ހުރަސް ނާޅާ ކަމަށް އަހްމަދު ގައިސް ވަނީ ކޮމިޓީގައިވެސް ވަކާލާތު ކުރައްވާފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އަދި ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޕޯޑިއަމްތަކުން ވެސް ގައިސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކަންދެއްވާ ތަރުތީބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލިސްޓުގެ ކުރީގައިވެސް ވަނީ ގ.ހި ލްމަން މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ. މަރިޔަމް ވަހީދާ އައްޔަނުކުރުމަށް 68 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ތަޅުމަ ފޮނިވި ލިސްޓުގެ ތަރުތީބުން ފުރަތަމަ ނަމަކަށް މަރިޔަމް ވަހީދާގެ ނަމަށް ވޯޓަށް އަހާފައިވާއިރު، އެނަން ފާސްވުމުން ދެން ހުރި ނަންތަކަކަށް ވޯޓަކަށް އަހާފައެެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވި އަލީ ޔޫސުފް އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ރާއްޖެޓީވީގެ ނިއުސް ޑައިރެކްޑަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް އަލީ ޔޫސުފްވަނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަލީ ޔޫސުފް ވަނީ މީޑިއާ ކައުންސިލް އިން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް 2018 ގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން ވެސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ބްރޯޑްކޮމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސާ ފާތުމަތު ޒައިނާ ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއެކު ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ކުރިމަތިލި 3 ފަރާތުގެ ނަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނެގުނު ވޯޓުގައި އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އަލުން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 66 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް