ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސައްތަކިލޯ

ސައްތަ ކިލޯގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފި

  • އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ 3 ފަރާތަކަށް އިނާމު ދީފައިވޭ
  • މިއީ 3 މަސް ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
  • މިއީ ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއް

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:21 | 5,413

ހުޅުމާލެ ފިޓްޒޯން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން "ސައްތަކިލޯ" ޕްރޮގްރާމުގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދީފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ އާއި ހުޅުމާލެ ފިޓްޒޯން ޖިމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސައްތަކިލޯ ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވެ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ 3 ފަރާތަކަށް އިނާމު ދީފައިވާއިރު، ތިން މަސްދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރުދަން ލުއިކޮށްފައެވެ.

ތިން މަސް ދުވަހުގެ މި ޕްރޮގުރާމުން 28 ކިލޯ ލުއިކޮށްގެން އޭގެ ތެރެއިން 1 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒިޔަމް އަބްދުﷲ ހާދީއެވެ. އެގޮތުން ޒިޔަމް ބުނީ، މި ޕްރޮގުރާމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އައި ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީވެސް "ފިޓްނަސް" ގެ ދާއިރާއިން ކަމަަށެވެ.

ސައްތަކިލޯ ޕްރޮގްރާމުން 1 ވަނައަށް ހޮވުނު ޒިޔަމް އަބްދުﷲ ހާދީ

ޖާރނީ ނިންމާފައި މިހާރު އަނެއްކާ ސީދާ އެ ދާއިރާއަށް މިހާރު މި ވަދެވުނީ، އެއީ ފިޓްނަސް ކޯސްވެސް މިހާރު ނިންމައިފިން.

~ ސައްތަކިލޯ ޕްރޮގްރާމުން 1 ވަނައަށް ހޮވުނު ޒިޔަމް އަބްދުﷲ ހާދީ

މި ޕްރޮގުރާމުގެ 2 ވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ މުހައްމަދު ތަސްނީމްއެވެ. އެގޮތުން ތަސްނީމު ވަނީ 22 ކިލޯ ލުއިކޮށްފައެވެ. އަދި ޕްރޮގުރާމުގައި 3 ވަނައަށް ހޮވުނު ފާތިމަތު އިރުޒާނާ ވަނީ 92 ކިލޯއިން 73 ކިލޯއަށް ބަރުދަން ލުއިކޮށް، 18 ކިލޯ ލުއިކޮށްފައެވެ.

ސައްތަކިލޯ ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނައަށް ހޮވުނު މުހައްމަދު ތަސްނީމް

މި ޕްރޮގުރާމުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގުރާމުން 3 ވަނައަށް ހޮވުނު ފާތިމަތު އިރުޒާނާ ބުނީ، މިފަދަ ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފައިދާވާ ކަމަށާއި، ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް 3 ވަނައަށް ހޮވުމުން އުފާވާ ކަމަށެވެ.

ސައްތަކިލޯ އިން 3 ވަނައަށް ހޮވުނު ފާތިމަތު އިރުޒާނާ

މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފިޓްޒޯންގެ މޭނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ރިޔާޒް (ރިޔާ) ވިދާޅުވީ، 3 މަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލާއިރު ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ޕްރޮގްރާމް ދިޔަ ގޮތާއިމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސައްތަކިލޯ ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތާއިމެދު އެއްޗެއް ބުނެލަންޏާ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވަނީ މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައިވެސް، ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ސަޕޯރޓާއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، އަސްލު މިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 3 މަހަށް ކުރިއަށްދާ ޕްރޮގްރާމަކަށްވީތީ އަނެއްހެން ދިޔަ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅޭ ބުނާނީ ލިބުނު މުއްދަތާއި ކުދިންގެ ޕާރފޯމަންސްއަށް ބަލާ،

~ ފިޓްޒޯންގެ މޭނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ރިޔާޒް

ރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ދުޅަހެއު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ހިކެން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ހުރި ނަމަވެސް ފިޓްޒޯން ޖިމްއިން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖިމްއިން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށެވެ.

މުޅިން ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގުރާމް ފާއިތުވި 2 އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ސައްތަ ކިލޯއަށް ވުރެ ބަރު ފަރާތްތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.