ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު

80 އިސްލާހާއެކު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

  • ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއެކު ޖުމްލަ 80 އިސްލާހު އެބިލްގައި ހިމެނޭ
  • ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރުކުރަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުވެސް ވަގުތީ ކޮމެޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ
  • ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 24 ނޮވެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 20:51 3,825

ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، މާލީ ބާރުވެރިކަންދީ، ރަށްރަށުގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާކަމެއް ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލް އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ، އެބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއެކު ޖުމްލަ 80 އިސްލާހާއެކުގަ ކަމަށާއި، އެންމެ ގިނަ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފްދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)، އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އަދި ހޯޕް ފޮރ ވުމަން، އިންވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ތިން އަހަރުކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ކުރާ މާއްދާ، ފަސް އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލް ވެސް ވަނީ އެބިލް ދިރާސާ ކުރަން ހޮވި 11 މެމްބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

ސަރުކާރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދަނީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެބިލް އެވަނީ ކޮމެޓީ މަރުހަލާ ނިމި، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާ، ފާސްކުރުމުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެބިލް ފާސްކުރާނެ ކަމަށް މިވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައިވާގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަން ލިބި، މިނިސްޓްރީތަކުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅުންހުރި 90 އަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލްތަކުން ކުރާގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ އެވެ. އެގޮތުން، ޕީއެސްއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގާ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަށުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހި، މިހާރު މިނިސްޓްރީތަކުން ހިންގާ މުނިސިޕަލް ހުރިހާކަމެއް ކައުންސިލްތަކުން ކުރާގޮތަށް ބަދަލުވާނެ އެވެ.

އެބިލުގައިވާ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކަށްދޭ ހިލޭއެހީގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ޑޮމެސްޓިކް ރެވެނިއުގެ 5 ޕަސެންޓް އަށް އިތުރުކުރުމާއި ރަށްރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުފަދަ ތަންތަނުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނީގެ 40 ޕަސެންޓް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭގޮތަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ކައުންސިލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީގެގޮތުގައި ލިބޭ މުޅި ޢާމްދަނީ އެއީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްވެސް އެބިލުގައި ވެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ވަނީ ކަނޑާއަޅާފަ އެވެ.

އަންނަ 2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިގޮތަށް ހިލޭއެހީ ކަނޑައެޅުމުން، މިހާރު މިހިނގާ 2019 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އަޅާބަލާއިރު ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެވްރެޖްކޮށް، 148.6 ޕަސަންޓް އިތުރުވާނެ އެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެވްރެޖްކޮށް، 155.1 ޕަސަންޓް އިތުރުވާއިރު، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެވްރެޖްކޮށް، 433.4 ޕަސެންޓް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް