ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 06:43
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޠައްޔިބު ޝަހީމް
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޠައްޔިބު ޝަހީމް
ޓްވިޓަރ
ޠައްޔިބު ހައްޔަރުކުރުން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޠައްޔިބު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބޭ
 
ފ އަތޮޅު ޑީލްގެ އޯޑިއޯ ލީކް ކުރީ ޠައްޔިބު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައި، ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޠައްޔިބު ޝަހީމް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޠައްޔިބު ފުލުުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ޠައްޔިބު ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާ ދަނީ، ސަރުޚާރުން ފ އަތޮޅާއި ގުޅޭގޮތުން ސައުދީ ޝާޙި އާއިލާ އާއި އެކު ހަދާފައިވާ ޑިލާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، އަޙުމަދު ނިހާން ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ހާމަވާ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކު ކުރަމުންނެވެ.

ޠައްޔިބު ލިކު ކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ސައުދީގެ ޝާޙީ އާއިލާގެ ވަލީއަޙުދުން ވަނީ ފ. ހިމިތި ގަތުމަށް ސަރުކާރާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ރަށަށް އިކުއިޒިޝަން ފީވެސް ދައްކާފައެވެ. އަދި، ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ، މި ޑީލަށް މަގުފަހިކޮށް، ސައުދީ ޝާޙި އާއިލާއަށް ހިމިއްޗާއި، ހިމިތީގެ ވަށައިގެންވާ ބައެއް ފަޅުތައް މިލްކު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ގެނައި އިސްލާހެއްކަންވެސް މި އޯޑިއޯތަކުން ފާހަގަވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ޠައްޔިބު ގތެންދިޔަ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް، ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ، ޠައްޔިބު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަނީ ކަށަވަރުކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް