ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 04:27
ސަލްމާން ރަސްގެފާނާއި ރައީސް ޔާމީން - ފ. އަތޮޅުގެ ސިއްރު ޑީލުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުން
ސަލްމާން ރަސްގެފާނާއި ރައީސް ޔާމީން - ފ. އަތޮޅުގެ ސިއްރު ޑީލުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ދަނީ އިތުރު ވަމުން
އަލްއަރަބިއްޔާ
ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުން
ފ.އަތޮޅުގެ ޑީލު ސިއްރު ކުރަން ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާއިން ބޭނުންވޭ: ނިހާން
 
އިންވެސްޓު ކުރަނީ ރަނގަޅު ފައިސާ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ
 
ޝާހީ އާއިލާއިން ބޭނުންވަނީ ސިއްރު ކުރަން
 
ބޭރުމީހުންނަށް ބިން ގަނެވޭ ގޮތައް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރީ ސައުދީއަށް ފ. އަތޮޅުގެ ބިން ވިއްކަން

ފ. އަތޮޅުން ބިން ގަންނަނީ ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާއިން ކަމަށާއި އަދި އެކަން ސިއްރު ކުރަން އެ އާއިލާއިން ބޭނުންވާކަން ދޭހަވަ ގޮތައް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާނު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަ ތަކެއްގެ އޯޑިއޯ އެއް ލީކުވެއްޖެއެވެ.

ފ. އަތޮޅަށް ވާން އުޅޭ ގޮތެއް ނޭގިގެން ފ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ލީކުވެފައިވާ މި އޯޑިއޯގައި، ނިހާނު ބަޔަކަށް ކިޔައިދެއްވަމުން ގެންދެވީ، ބޭރު މީހުންނަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތައް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި، ފ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫއާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ނިހާނުގެ ވާހަކައިން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ފ. އަތޮޅުގެ ވާހަކަތައް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާއާ ދެކެވިފައިވަނީ ވަރަށް ސިއްރިއްޔާތުގައެވެ. ނިހާނު ވިދާޅުވަނީ ޝާހީ އާއިލާއިން އެމީހުން މިކަމުގައި ޝާމިލުވާކަން އެނގެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ސީދާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާއަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ފާސްކުރި އިސްލާހެއް ކަމަށް ނިހާނުގެ ވާހަކަ ތަކުން ދޭހަވެއެވެ.

މިގޮތުން ނިހާނު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ، އެހެން މީހުންވެސް ބިން ގަންނަން ތިބި ކަމަށެވެ. ސީދާ ޝާހީ އާއިލާއަށް ފ.އަތޮޅު ނުވަތަ އަތޮޅުން ބައެއް ވިއްކުމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާކަން ދޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނިހާނު މިސާލު ޖައްސަވަމުން ވިދާޅުވީ، ކިތަންމެ ބަޔަކުވެސް ގަންނަން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ވިއްކެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ބަޔަކު އެބަތިއްބޭ ކިތަންމެ ބަޔަކުވެސް އެބަތިއްބޭ...އެކަމަކު އަހަރެމެންނަކަށް ނެތޭ އެމީސްމީހުންނަށް ދެވޭކަށް --- ރަޝިޔަން ބިލިއަނަރ މައިޓް ވޯންޓް އިޓް ހަމަ އިމީޑިއަޓްލީ– ނިހާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނިހާނުގެ ވާހަކައިން ފ،އަތޮޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަނީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ނިހާނު ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއާ މީހުންގެ އަތުގައި މިއަށްވުރެ މާ ނުބައި ޑާޓީ ފައިސާ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަށްވުރެ މާނުބައި ހަޑި ޑާޓީ ފައިސާ ހުންނާނެ އެމީހުންގެ އަތުގަ...އެކަމަކު އަހަރެމެންނެއް ނުދޭނެއްނޫންހޭ އެމީހުންނަކަށް

ނިހާނު ކިޔައިދެއްވި ގޮތުގައި ޝާހީ އައިލާއިން އެއްގޮތަކަށްވެސް އެމީހުން މިކަމުގައި ޝާމިލުވާކަށް އަދި އެނގޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

މިމީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ...މި ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ފެމިލީ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވޭ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެމީހުންގެ ނަން މި ގޮތައް އަންނާކަށް.. އެހެން ނަމަ އަހަރެމެން ޖަހާނީ މީ މިވެނި މީހަކަށޭ.

އޯޑިއޯގައި ނިހާނު މިވާހަކަތައް ކިޔައިދެއްވަނުން ގެންދެވީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން ސާފުނުވި ނަމަވެސް، ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާއިން މިކަމުގައި ބައިވެރިވާކަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަނެފައިވެއެވެ.

އެކަމަކު އެހެން ޖެހޭކަށް ނޯންނާނެތާ...އޭނަވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެތާ މިވަރުގެ ހެއްވާ ކަމެއް ކުރާކަށް ... މީ ގައުމެއްގެ ގާނޫނު އަސާސީ

ސައުދީ ރޯޔަލް ފެމިލީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަދި ތިމީހުން ހާމަކޮށް ނުދެއްޗޭ. ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް